Legislația UE

Regulamentul(CE) Nr.987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului(CE) nr.883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială;

Regulamentul(CE) Nr.988/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de modificare a Regulamentului(CE) nr.883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi de stabilire a conţinutului anexelor acestuia;

ORDIN Nr. 1430/184/5392 din 14 iulie 2009 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse, al ministrului internelor şi reformei administrative şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 742/303/2.720/2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii şi ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 574 din 21 martie 1972 care stabileşte modalităţile de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii, în domeniul prestaţiilor familiale;

ORDIN Nr. 742/303/2720 din 27 august 2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii şi ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 574 din 21 martie 1972 care stabileşte modalităţile de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii, în domeniul prestaţiilor familiale*);

REGULAMENTUL (CE) NR. 883/2004 din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (Text cu relevanţă pentru SEE şi pentru Elveţia);

REGULAMENTUL (CE) NR. 859/2003 din 14 mai 2003 de extindere a dispoziţiilor Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 şi Regulamentului (CEE) nr. 574/72 la resortisanţii unor ţări terţe care nu fac obiectul dispoziţiilor respective exclusiv pe motive de cetăţenie;

REGULAMENTUL (CEE) NR. 574/1972 din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu salariaţii şi cu membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii;

REGULAMENTUL (CEE) NR. 1408/1971 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii;