Solicitare informații de interes public

 I) Solicitare informaţii. Legislaţie

Solicitare informatii. Legislatie.

ART. 1 din Legea nr. 544/2001 prevede:

Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.
Legea 544 / 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
HG. nr 123 din 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 
Legea nr. 109 din 25 aprilie 2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice

ART. 6 din Legea nr. 544/2001 prevede:

(1) Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile prezentei legi, informaţiile de interes public.
(2) Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal.
(3) Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:
     a) autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;
     b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public;
     c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.

Solicitările persoanelor fizice și juridice, altele decât cele de presă, pot fi depuse direct la sediul ANPIS sau pot fi transmise prin poştă, fax, sau e-mail.

Adresa de e-mail pentru transmiterea solicitarilor: ajpis.mehedinti@mmanpis.ro


II) Formular pentru solicitare informații în baza Legii 544/2001

FORMULAR ONLINE SOLICITARE INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC


  III) Numele si prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001

  Numele și prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001

  Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public la nivelul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Mehedinţi este domnul Cioara Mihai 

  Telefon: 0252 313 860

  E-mail: ajpis.mehedinti@mmanpis.ro

  Program de funcționare: Luni-Joi: 8:00 – 16:30, Vineri: 8:00 – 14:00


   IV) Lista cu documentele de interes public si listele cu documente produse/gestionate de institutie

  Lista cu documentele de interes public

  • Actele normative care reglementeză organizarea și funcționarea Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială;
  • Structura organizatorică a AJPIS;
  • Programul de funcționare;
  • Programul de audiențe al AJPIS;
  • Conducerea AJPIS;
  • Date de contact AJPIS;
  • Buget din toate sursele de venituri;
  • Bilanțuri contabile;
  • Plăți efectuate de AJPIS;
  • Veniturile salariale ale personalului AJPIS;
  • Achiziții publice;
  • Declarațiile de avere și interese ale personalului AJPIS;
  • Materiale informative elaborate de AJPIS;
  • Actele normative din domeniul de activitate al AJPIS;
  • Raportul anual de activitate.

  Sunt exceptate de la accesul liber al cetăţenilor următoarele informaţii (art. 12 alin. 1 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare):

  1. informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
  2. informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
  3. informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industială, precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii;
  4. informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
  5. informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
  6. informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăruia dintre părţile implicate în proces;
  7. informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a clienţilor.

  Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi / sau gestionate potrivit legii, de Agenţia Judeţiană pentru Plăți și Inspecție Socială

  • Planul anual de control;
  • Raportul anual de activitate al AJPIS;
  • Rapoarte de activitate lunare;
  • Rapoarte tematice naționale;
  • Statistici privind numărul de beneficiari și plățile aferente;
  • Răspunsuri la petiții, interpelări, solicitări de informații de interes public;
  • Proceduri de sistem și proceduri operaționale specifice activității AJPIS;
  • Planul anual de audit public intern;
  • Raportul anual al activităţii de audit public intern;
  • Documente în vederea angajării, încetării raporturilor de serviciu şi de muncă în agenţie, adeverinţe;
  • Comunicări referitoare la: încadrări, avansări, promovări, eliberări din funcţie, sancţionări, pensionări;
  • Răspunsuri la solicitările presei;
  • Comunicate de presă;
  • Materiale pentru site;
  • Buletin informativ întocmit conform art. 5 alin. (2) din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Raport anual privind implementarea Legii nr. 544/2001;
  • Registrul cuprinzând cererile şi răspunsurile la solicitările formulate în baza Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public.

   V) Rapoarte de aplicare a Legii nr. 544/2001

  Raport-evaluare-Legea-544-anul-2021

  Raport-evaluare-Legea-544-anul-2019

  Raport-evaluare-Legea-544-anul-2018

  Raport-evaluare-Legea-544-anul-2017