Conducere

CIOC LOREDANA GEORGIANA
Director Executiv

Curriculum Vitae
Atribuții

 

 

 

BÎRSAN MIHAELA
Șef Serviciu
Beneficii de Asistență Socială, Programe de Servicii Sociale, Incluziune Socială, Egalitate de Șanse

Curriculum Vitae
Atribuții

 

 

BOLBOTINA ANIȘOARA
Coordonator Compartiment
Economic, Financiar și Contabilitate, Resurse Umane, Administrativ, Achiziții Publice

Curriculum Vitae
Atribuții

 

 

ANGHELESCU FLORIN
Coordonator
Compartiment Inspecție Socială

Curriculum Vitae
Atribuții

 

 

Mesajul Directorului Executiv al AJPIS Mehedinți

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială este o instituţie cu atribuţii atât de administrare şi gestionare a fondurilor acordate de la bugetul statului pentru plata beneficiilor de asistenţă socială, cât şi de control al modului de acordare a acestora, reprezentând un serviciu public calitativ şi competent orientat către cetăţean şi nevoile acestuia.

Referitor la exercitarea atribuţiilor de control în domeniul asistenţei sociale, Agenţia Judeţeană  pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Mehedinţi va desfăşura inspecţii bazate pe analize de risc şi ţinând cont de profilul beneficiarului cu potenţial risc de fraudare, iar în ceea ce priveşte controlul serviciilor sociale se va axa pe verificarea modului în care acestea răspund nevoilor beneficiarului.

Totodată, se va pune accent pe activitatea de consiliere prin desfăşurarea mai multor campanii de informare cu privire la noile reglementări din domeniul său de activitate, atât a autorităţilor administraţiei publice locale cât şi a cetăţenilor, precum şi pe activitatea de monitorizare şi control a modului de îndeplinire a măsurilor dispuse în urma controalelor anterioare.

În ceea ce priveşte activitatea de administrare, gestionare şi de plată a beneficiilor de asistenţă socială, Agenţia Judeţeană  pentru Plaţi şi Inspecţie Socială şi-a propus pentru acest an o serie de activităţi de control intern cu scopul organizării şi asigurării unui sistem de evidenţă şi evaluare a persoanelor care primesc beneficii de asistenţă socială la nivel naţional, astfel încât beneficiile de asistenţă socială să fie focalizate asupra celor mai defavorizate segmente ale populaţiei, în vederea diminuării sărăciei şi a prevenirii riscului de marginalizare sau excluziune socială.

Cioc Loredana Georgiana


Atribuțiile și responsabilitățile Directorului Executiv al AJPIS Mehedinţi

Agenţia Judeţeană  pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) este condusă de un director executiv, funcţie publică de conducere.

 Atribuţiile postului

 1. asigură şi răspunde de crearea condiţiilor necesare realizării obiectivelor şi atribuţiilor agenţiei, în limitele conpetenţelor acordate de ANPIS, cu respectarea normelor legale;
 2. organizează, coordonează, îndrumă şi răspunde de activitatea agenţiei, astfel încât aceasta să se desfăşoare la standarde ridicate de profesionalism şi eficienţă;
 3. colaborează cu instituţia prefectului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 4. exercită funcţa de ordonator terţiar de crediteş este reprezentant legal al AJPIS în raporturile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu alte instituţii;
 5. propune directorului general al ANPIS , spre aprobare, structura organizatorică. statul  de funcţii, numărul de personal şi ROF al AJPIS
 6. organizează activitatea agenţiei în vederea aplicării actelor normative îin domeniile de competenţă, precum şi a normelor de aplicare care reglementează îndeplinirea prevederilor acestora;
 7. coordonează şi organizează activitatea AJPIS pentru indeplinirea atribuţiilor în domenoiul administrării, gestionării şi plăţii beneficiilor de asitenţă socială şi al susţinerii programelor de servicii sociale, a atribuţiilor în domeniul inspecţiei sdociale, precum şi a altor atribuţii prevăzute de acte normative;
 8. coordonează în mod direct activitatea teritorială de inspecţie socială;
 9. asigură implementarea masurilor administrative privind acordarea beneficiilor de asistenţă socială, administrarea şi implementarea programelor de servicii sociale;
 10. organizează şi implementează sistemul intern de control managerial în cadrul AJPIS, potrivit OMFP nr. 946/2005;
 11. fundamentează şi propune spre aprobare proiectul de buget propriu, rectificările bugetului de venituri şi cheltuieli pentru realizarea optimă a obiectivelor propuse, precum şi fundamentarea bugetului pentru plata beneficiilor de asistenţă socială şi al susţinerii programelor de servicii sociale;
 12. răspunde de organiyerea şi desfăşurarea angajamentelor şi plăţilor efectuate potrivit bugetului aprobat;
 13. raspunde, potrivit legii, de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii bugetului propriu al agenţiei şi a contabilităţii pentru activitatea de asistenţă socială şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare;
 14. organizează prin decizie, controlul financiar preventiv propriu în cadrul agenţiei şi vizează principalele proiecte de operaţiuni care sunt supuse controlului financiar preventiv propriu;
 15. organizează potrivit reglementărilor îin vigoare activitatea de audit public intern;
 16. coordonează activităţile din domeniul incluziunii sociale, inclusiv monitorizarea şi evaluarea implementării priorităţilor stabilite in Memorandumul comun în domeniul incluyiunii sociale;
 17. participă la elaborarea proiectului de strategie privind dezvoltarea asistenţei sociale în plan teritorial şi asigură sprijin persoanelor aflate în dificulate;
 18. coordonează elaborarea documentelor de sinteză cu privire la derularea programelor de incluziune şi asitenţă socială cu finanţare de la bugetul de stat şi finanţare externa;
 19. coordonează realizarea unor programe şi servicii sociale în coloaborare cu serviciile administraţiei publice locale, cu organizaţiiile neguvernamentale, alţi reprezentanţi ai societăţii civile, pentru soluţionarea unor situaţii de risc social din teritoriu;
 20. în calitate de preşedinte al comisiei de acreditare, coordonează activitatea de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, organizează si urmăreţte activitatea secretariatului tehnic, precum şi actualizarea registrului electronic unic al serviciilor sociale;
 21. în calitate de preşedinte al comisiei pentru aplicarea prevederilor Decretului – Lege nr.118/1990 republicat, cu modificările şi completările ulterioare, organizează activitatea comisiei şi urmăreşte aplicarea întocmai a reglementărilor legale;
 22. în calitatea de preşedinte al comisiei de mediere socială, organizează şi urmăreşte activitatea secretariatului tehnic;
 23. îndeplineşte atribuţiile de preşedinte al comisiei pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională;
 24. asigură documentele pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru societăţile comerciale care urmează să îşi desfăşoare activitatea ca agent de muncă temporar în colaborare cu compartimentele de specialitate din cadrul MMFPSPV;
 25. coordonează asigurarea reprezentării intereselor agenţiei judeţene, ali ANPIS şi ale MMFPSPV în faţa instanţelor judecătoreşti;
 26. organizează sistemul de monitorizare a programului de achiziţii publica şi a programului de investiţii publice; răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin insituţiei, stabileşte măsuri pentru paza, asigurarea şi protejarea patrimoniului;

 AGENDA CONDUCERII

Agenda conducerii va suferi actualizări periodice.

http://ruti.gov.ro/