Întrebări frecvente

Stimulent de insertie

Cum pot intra in posesia deciziilor emise de AJPIS?

AJPIS comunică prin poștă deciziile emise privind acordarea drepturilor.
Persoana solicitantă are dreptul să solicite duplicat sau copie după deciziile emise de AJPIS, în situațiile în care nu a intrat în posesia lor.
OUG nr.111/2010

Cum poate afla care este stadiul dosarului personal?

Pentru a obține informații privind punerea în plată a stimulentului de inserție persoana interesată se poate adresa AJPIS, prin e-mail, telefonic sau direct la sediul instituției.

Care sunt documentele necesare pentru modificari de nume?

Documentele necesare pentru modificarea numelui sunt următoarele:
– copia actului de identitate;
– copia certificatului de căsătorie;
– copie după sentința de divorț sau după documentul eliberat de notarul public care atestă despărțirea soților și încredințarea copiilor minori;
HG nr.52/2011

Care sunt documentele necesare pentru modificari de reprezentant legal?

Reprezentantul legal al copilului în cazul dreptului la stimulentul de inserție se poate schimba numai în situația în care celălalt părinte solicită acordarea dreptului la stimulentul de inserție și sunt îndeplinite condițiile de acordare. OUG nr.111/2010

Care sunt documentele necesare pentru modificari de reordonantari la dosare deja in plata

Pentru solicitarea unor drepturi restante cu titlul de stimulent de inserție este necesar ca persoana îndreptățită să depună la AJPIS Cluj o cerere în scris, la care se anexează copia actului de identitate.

Care sunt documentele necesare pentru modificari de adresa,

Documentele necesare pentru modificarea adresei persoanei beneficiare sunt :
– cererea scrisă depusă la AJPIS;
– copia actului de identitate al solicitantului.

„Care este data platii beneficiilor de asistenta sociala? Care este data platii stimulentului de inserție?”

Perioada în care se efectuează plata stimulentului de inserție este în intervalul 08-27 a fiecărei luni. OUG nr.111/2010

O alta institutie mi-a solicitat o adeverinta cu ce bani incasez de la dumneavoastra (primarie, angajator, etc)! Ce trebuie sa fac?

AJPIS eliberează Fișa plății, document care cuprinde toate plățile efectuate lunar de agenția teritorială.
Pentru a obține acest document este necesar să depuneți o cerere la sediul AJPIS.

De unde provine debitul? Pana cand pot achita debitul ?

Debitul cu titlul de stimulent de inserție se constituie în situația în care persoana beneficiară nu a realizat venituri supuse impozitului, în perioada acordării stimulentului de inserție/
s-a suprapus perioada în care unul dintre părinți a beneficiat de dreptul la indemnizația pentru creșterea copilului și celălalt părinte de dreptul la stimulentul de inserție.
Potrivit informațiilor din decizie și a prevederilor legale, debitul se poate achita în termen de 180 de zile de la data comunicării deciziei de debit fără a se plăti dobânzi/ penalități de întârziere.
 OUG nr.111/2010
OUG nr.44/2014

„De ce a fost suspendata plata drepturilor de beneficii sociale ? De ce a fost suspendata plata dreptului la stimulentul de inserție ?”

Plata stimulentului de inserție poate fi suspendată în unul dintre următoarele cazuri:
-beneficiarul este decăzut din drepturile părinteşti;
– beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;
– beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea încredinţării copilului spre adopţie;
– beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea menţinerii măsurii de plasament;
– beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;
– copilul este abandonat ori este internat într-o instituţie de ocrotire publică sau privată;
– beneficiarul a decedat;
– în situaţia în care beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 12;
– se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate.
– beneficiarul nu mai realizează venituri supuse impozitului şi solicită concediul pentru creşterea copilului.
OUG nr.111/2010

De ce a fost emisa decizie de debit, de ce se fac retineri lunare sau de ce sunt poprite sume din beneficiile sociale?

Decizia de debit la stimulentul de inserție poate fi emisă în următoarele situații:
– persoana beneficiară nu a realizat venituri supuse impozitului, în perioada acordării stimulentului de inserție;
– s-a suprapus perioada în care unul dintre părinți a beneficiat de dreptul la indemnizația pentru creșterea copilului și celălalt părinte de dreptul la stimulentul de inserție;
Rețineri lunare la stimulentul de inserție se pot face în situația în care există un debit la stimulentul de inserție sau la alte beneficii de asistență socială, cu acordul scris al persoanei debitoare.
Sumele din beneficiile sociale pot fi poprite numai în baza unei adrese privind înființarea popririi emise de ANAF/AJFP, când poprirea are ca obiect un debit cu același titlu de beneficiu de asistență socială aflat în plată la AJPIS .
OUG nr.111/2010
OUG nr.44/2014

Cum trebuie procedat pentru a solicita virarea in cont a drepturilor de beneficii de asistenta sociala?

Pentru a solicita virarea dreptului la stimulentul de inserție în cont bancar, persoana va depune o cerere  la AJPIS, la care va anexa copia actului de identitate și extrasul de cont bancar eliberat pe numele titularului dreptului la stimulentul de inserție. HG nr.52/2011

„Cum se procedează în cazul în care unul dintre părinți se află în plata stimulentului de inserție și în această perioadă se naște cel de-al doilea copil? Se poate acorda stimulentde inserție pentru primul copil și concediu și indemnizație pentru cel de-al doilea? „

În această situație, părintele poate opta fie pentru continuarea acordării stimulentului până la împlinirea de către primul copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap, fie pentru acordarea concediului şi a indemnizaţiei lunare pentru cel de-al doilea copil.
Pentru această perioadă, cele două drepturi nu se pot cumula şi nu se aplică prevederile art. 9 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă, respectiv majorarea cuantumului indemnizației.
HG nr.52/2011

„Cum se poate schimba reprezentantul legal a beneficiiior…? Cum se poate schimba reprezentantul legal în cazul stimulentului de inserție?”

Reprezentantul legal al copilului în cazul dreptului la stimulentul de inserție se poate schimba numai în situația în care celălalt părinte solicită acordarea dreptului la stimulentul de inserție și sunt îndeplinite condițiile de acordare. OUG nr.111/2010

Ce trebuie sa fac ca sa ma transfer in alt judet pentru ca mi-am schimbat domiciliul?

Persoana beneficiară care și-a schimbat domiciliul/reședința depune o cerere la agenţia teritorială plătitoare a dreptului pentru a transfera cererea şi actele doveditoare care au stat la baza deschiderii dreptului, însoţite de situaţia privind data până la care s-a efectuat plata drepturilor şi sumele restante, agenţiei teritoriale în a cărei rază beneficiarul şi-a stabilit noul domiciliu ori, după caz, reşedinţa. HG nr.52/2011

Care sunt motivele neachitării banilor pe luna anterioară pentru familia beneficiară de ASF, VMG, ICC , plasament?

Se recomandă solicitarea de informații punctuale de la Biroul de relații cu publicul din cadrul AJPIS.
Unul dintre motive poate fi existența unui mandat neachitat deoarece persoana destinatară nu a fost găsită la adresa de domiciliu la data efectuării plății prin mandat poștal.
OUG nr.111/2010

Care sunt motivele de sistare a platilor ?

Motivele de suspendare a plății stimulentului de inserție sunt următoarele:
– beneficiarul este decăzut din drepturile părinteşti;
– beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;
– beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea încredinţării copilului spre adopţie;
– beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea menţinerii măsurii de plasament;
– beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;
– copilul este abandonat ori este internat într-o instituţie de ocrotire publică sau privată;
– beneficiarul a decedat;
– în situaţia în care beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 12;
– se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate.
 OUG nr.111/2010

Care sunt documentele necesare pentru modificarea statutului marital?

Documentele necesare pentru modificarea statutului marital sunt următoarele:
– copia actului de identitate;
– copia certificatului de căsătorie;
– copie după sentința de divorț sau după documentul eliberat de notarul public care atestă despărțirea soților și încredințarea copiilor minori;
HG nr.52/2011

Care sunt conditiile in care actele administrative emise de institute pot fi contestate ?

Actele administrative emise de AJPIS pot fi contestate în condițiile art.7 din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 de zile de la data comunicării către beneficiar. OUG nr.111/2010

„Care sunt conditiile de dobandire a drepturilor la beneficii sociale si care sunt actele necesare pentru depunerea dosarelor? Care sunt conditiile de dobandire a dreptului la stimulentul de inserție si care sunt actele necesare pentru depunerea dosarelor?”

Condițiile de dobândire a dreptului la stimulentul de inserție sunt următoarele:
– în cele 12 luni anterioare datei nașterii copilului, din ultimii 2 ani, persoana solicitantă să fi realizat venituri supuse impozitului din salarii și asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, sau să se fi aflat în una dintre situațiile enumerate la art.2, alin.(5) din OUG nr.111/2010;
– să realizeze venituri supuse impozitului cu cel puțin 60 de zile înainte de data când copilul împlinește vârsta de 3 ani/4 ani în cazul copilului cu handicap, pentru a beneficia de stimulentul de inserție până la data când copilul împlinește vârsta de 3 ani/4 ani în cazul copilului încadrat în grad de handicap;
Documentele necesare pentru depunerea dosarelor sunt următoarele:
– cererea- tip care se înregistrează la Primăria de domiciliu/reședință;
– adeverința privind veniturile nete realizate în cele 12 luni anterioare datei nașterii copilului, din ultimii 2 ani;
– dovada că s-a aflat în una dintre situațiile asimilate prevăzute de art.2, alin.(5) din OUG nr.111/2010;
– declarația privind existența dovezii stagiului de cotizare la dosarul de indemnizație creștere copil, în situația persoanelor care au beneficiat inițial de ICC;
-copia actelor de identitate ale părinților, certificatelor de naștere ale copiilor, certificatului de căsătorie;
– adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că realizează venituri supuse impozitului/ adeverință eliberată de ANAF/ copia contractului individual de muncă/ declarația unică privind veniturile realizate în baza PFA.
– actele doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul, pentru situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2), respectiv pentru persoana care a adoptat copilul, căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă şi persoana care a fost numită tutore, respectiv:
1) hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii;
2) hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;
3) hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului, potrivit legii;
4) decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă, potrivit legii;
5) hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;
6) actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile, îndreptăţită să beneficieze de indemnizaţie pentru creşterea copilului, respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant legal prin decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească.
 OUG nr.111/2010;
H.G. nr.52/2011

Care este perioada de timp pentru eliberarea unei adeverinte?

Adeverințele privind dreptul la stimulent de inserție se eliberează de AJPIS în aceeași zi în care a fost înregistrată cererea persoanei solicitante.

„Care este motivul pentru care nu mai primesc drepturile de beneficii de asistenta sociala? Care este motivul pentru care nu mai primesc dreptului la stimulentul de inserție?”

Motivul pentru care nu se mai plătește dreptul la stimulentul de inserție poate fi:
– copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2), respectiv a situației în care persoana își reia activitatea cu cel puțin 60 de zile înainte de data când copilul împlinește vârsta de 3 ani/4 ani în cazul copilului cu handicap;
– beneficiarul nu mai realizează venituri supuse impozitului şi nici nu se află în concediul pentru creşterea copilului;
– copilul a împlinit vârsta de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu handicap;
– a avut loc decesul copilului.
 OUG nr.111/2010

Când trebuie să se reia activitatea pentru a beneficia de stimulent de inserție?

Pentru ca o persoană să poată beneficia de dreptul la stimulentul de inserție până la data când copilul împlinește vârsta de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului încadrat în grad de handicap, este necesar să își reia activitatea cu cel puțin 60 de zile înainte de data când copilul împlinește vârsta de 2 ani/respectiv 3 ani în cazul copilului încadrat în grad de handicap. (sau trei luni inainte de implinirea de catre copil a varstei de 2 ani respectin 3 ani in cazul copilului cu handicap)  OUG nr.111/2010  H.G. nr.52/2011.

Am primit o decizie de debit si nu stiu ce reprezinta. Ce trebuie sa fac?

Decizia de debit se comunică spre înștiințare și pentru a se efectua plata debitului. În situația în care sunteți nemulțumit/ă aveți dreptul de a formula contestație împotriva deciziei de debit, în termen de 30 de zile de la data comunicării, la AJPIS. Plata debitului se efectuează potrivit informațiilor din conținutul deciziei, în termen de maxim 180 de zile de la data comunicării, fără a se adăuga dobânzi și penalități de întârziere, în contul bancar indicat de AJPIS în decizie. OUG nr.111/2010

Am primit deciziile nu stiu ce sa fac cu ele si nici nu inteleg ce scrie in ele!

Decizia privind aprobarea/suspendarea/încetarea dreptului la stimulentul de inserție se comunică spre informare, persoanei beneficiare.
Decizia de debit se comunică spre înștiințare și pentru a se efectua plata debitului. În situația în care sunteți nemulțumit/ă aveți dreptul de a formula contestație împotriva deciziei de debit, în termen de 30 de zile de la data comunicării, la AJPIS.
H.G. nr.52/2011   OUG nr.111/2010

Am primit bani mai putini ca luna trecuta, de ce?

Unul dintre motivele pentru care ați primit o sumă cu titlu de stimulent de inserție mai mică, decât în luna anterioară, poate fi faptul că s-a reținut 1/3 dintr-un debit cu titlu de S.I.
Un alt motiv poate fi datorită faptului că stimulentul de inserție se plătește în funcţie de numărul zilelor calendaristice din luna respectivă pentru care acestea se cuvin şi se acordă.
OUG nr.44/2014;
OUG nr.111/2010

ICC indemnizata pentru crestere copilului

Va rog sa-mi spuneti ce acte am nevoie pt depunerea dosarului ?

Drepturile reprezentând indemnizaţiile  se acordă pe bază de cerere, însoţită în mod obligatoriu de copia actului de identitate al solicitantului şi a certificatului/certificatelor de naştere al/ale copilului/copiilor pentru care se solicită dreptul ori livretul de familie şi, după caz, de actele doveditoare care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin.4-7 din art 6 din  HG 52/2011. Actele se depun în copie ce va fi confruntată cu originalul la depunerea acestora.  HG  52 din 19 ianuarie 2011
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

Unde se depune solicitarea și unde se pot afla informații privind transferul dreptului la beneficii sociale din si in alte judete?

in baza cererii solicitantului de transfer insotita de copie act identitate, acord de prelucrare a datelor cu caracter personal se efectueaza transferul electronic al CNP-ului in alt judet. Aceasta situatie este valabila in situatia in care solicitantul nu are prestatii active.In cazul in care are prestatii active acestea se inceteaza.Se face copie  conform cu originalul dupa documentele din dosar si se transfera cu adresa de inaintare catre judetul unde are noul domiciliu.  HG  52 din 19 ianuarie 2011
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

Unde se depun actele necesare acordarii unui beneficiu de asisitenta sociala ?

Cererile insotite de documente se depun la primaria de domiciliu pe raza careia domiciliaza sau are resedinta solicitantul. OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor u modicicarile si completarile ulterioare

Se pot obține venituri pe perioada acordării concediului și indemnizației pentru creșterea copilului

Plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului nu se suspendă în cazul în care persoana îndreptăţită se află în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:
a) primeşte diverse sume în baza legii, a contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă, acordate în perioada concediului pentru creşterea copilului, altele decât cele rezultate din desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu;
b) primeşte indemnizaţii în calitate de consilier local sau judeţean, indiferent de nivelul acestora;
c)in decursul unui an calendaristic se pot realiza venituri supuse impozitului, prin desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu, al căror nivel nu depăşeşte de trei ori cuantumul minim al indemnizaţiei stabilit respectv 6250 lei.
OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor u modicicarile si completarile ulterioare

Pot beneficia de indemnizația pentru creșterea copilului persoanele care au achitat timp de 12 luni în ultimele 24 de luni anterior nașterii copilului contribuții de asigurări sociale.

Nu pot beneficia de indemnizația
pentru creșterea copilului decat  persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor,  supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.
OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor u modicicarile si completarile ulterioare

Pot beneficia de indemnizația pentru creșterea copilului persoanele care realizează venituri supuse impozitului pe venit în baza unui contract de muncă cu timp parțial „

Pot beneficia de indemnizația
pentru creșterea copilului  persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor,  supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.
OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor u modicicarile si completarile ulterioare

Este obligatoriu ca celălalt părinte să solicite o lună ICC?

In situaţia în care celalalt parinte  nu solicită dreptul la concediul care îi revine, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acesteia OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor u modicicarile si completarile ulterioare

De unde provine debitul? Pana cand pot achita debitul ?

Sumele reprezentând drepturile  încasate necuvenit, se recuperează de la beneficiarii acestora, în condiţiile legii, pe baza deciziei emise de directorul executiv al agenţiei teritoriale, cu respectarea termenului general de prescripţie. Sumele se achită de către debitor, în termen de 180 de zile de la data comunicării deciziei.
În situaţia în care, pe perioada concediului pentru creşterea copilului, prevăzut la art. 2 alin. (1), au fost realizate venituri peste nivelul prevăzut la art. 16 alin. (3) lit. c) din OUG 111/2010, recuperarea sumelor încasate necuvenit se realizează prin calculul diferenţei dintre cuantumul lunar al indemnizaţiei pentru creşterea copilului încasate şi nivelul lunar al stimulentului de inserţie la care ar fi avut dreptul. Debitul se constituie numai pentru lunile în care s-a desfăşurat o activitate.
OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor u modicicarile si completarile ulterioare

De cea fost suspcndata plata drepturilor de beneficii sociale

 Indemnizatia crestere copil poate fi suspendata cu ziua urmatoare din urmatoarele motive:
a) beneficiarul este decăzut din drepturile părinteşti;
b) beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;
c) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea încredinţării copilului spre adopţie;
d) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea menţinerii măsurii de plasament;
e) beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;
f) copilul este abandonat ori este internat într-o instituţie de ocrotire publică sau privată;
g) beneficiarul a decedat;
h în situaţia în care beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 12;
i) beneficiarul realizează venituri supuse impozitului şi copilul nu a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
j) se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate.
OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modicicarile si completarile ulterioare

Cum se realizeaza transferul dosarelor privind beneficiile sociale sau al persoanelor dintr-un dosar de beneficii sociale in alt judet sau din alt judet ?

Dupa primirea cererilor de la registratura se scot din arhiva dosarele. Se inceteaza prestatia dupa care emite decizia. Se face o copie a dosarului conform cu originalul care se transmite judetului unde beneficiarul are noul domiciliu si se transfera electronic dosarul in SAFIR.  Art 31 din HG  52 din 19 ianuarie 2011
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

Cum se poate schimba reprezentantul legal a beneficiiior…?

Pentru ICC in cazul în care intervine decesul părintelui care îndeplinea condiţiile pentru a beneficia de concediul şi de indemnizaţia lunară , părintele supravieţuitor are dreptul să beneficieze, la cerere, de drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, după cum urmează:
a) de drepturile părintelui decedat, în situaţia în care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
b) de drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, dacă îndeplineşte condiţiile de acordare.
La cerere se anexeaza certificatul de deces al beneficiarului de ICC si documente care atesta faptul ca a indeplinit sau nu conditiile de acordare a indemnizatiei (adeverinta primarie PATRINVEM , adeverinta ANAF ca nu a realizat venituri sau adeverinta tip cu veniturile realizate).                                                         Dupa ce mama minora a implinit varsta de 18 ani poate solicita prin cerere insotita de actul de identitate schimbarea RL la ICC de pe numele unuia dintre parinti pe numele ei.
OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modicicarile si completarile ulterioare

Cum se calculează perioada celor 12 luni în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului în vederea acordării dreptului la concediu și indemnizație pentru creșterea copilului.

Cuantumul indemnizaţiei lunare este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului. Cuantumul minim al indemnizaţiei lunare nu poate fi mai mic decât suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinţă, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăşi valoarea de 8.500 lei. OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modicicarile si completarile ulterioare

Cum se calculeaza indemnizatia pentru cresterea copilului sau stimulentul de insertie daca s-a oprit luna celuilalt parinte?

Pentru fracţiunile de lună, cuantumul drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se stabileşte proporţional, în funcţie de numărul zilelor calendaristice din luna respectivă pentru care acestea se cuvin şi se acordă. OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modicicarile si completarile ulterioare

Cum pot obtine o adeverinta ca am incasat indemnizatia ? Mi-am reluat activitatea si sunt în concediu medical, am nevoie de aceasta pentru dovedirea calitatii de asigurat.

Adeverinta se obtine de la sediul AJPIS unde beneficiarul se prezinta personal cu actul de identitate in vederea depunerii unei cereri si ridicarii adeverintei . Procedura

Cum pot intra in posesia deciziilor emise de AJPIS?

Deciziite sunt trimise prin posta, sau le puteţi solicita la sediul agenţiei.  OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modicicarile si completarile ulterioare

Ce trebuie sa fac ca sa ma transfer in alt judet pentru ca mi-am schimbat domiciliul?

Trebuie sa depunţi o cerere însoţită de copia actului dvs. de identitate, şi copia certificatului de naştere al copilului  HG  52 din 19 ianuarie 2011
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

Ce trebuie sa contina dosarele depuse in vederea acordarii indemnizatiei pentru cresterea copilului ?

Drepturile reprezentând indemnizaţiile  se acordă pe bază de cerere, însoţită în mod obligatoriu de copia actului de identitate al solicitantului şi a certificatului/certificatelor de naştere al/ale copilului/copiilor pentru care se solicită dreptul ori livretul de familie şi, după caz, de actele doveditoare care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin.4-7 din art 6 din  HG 52/2011. Actele se depun în copie ce va fi confruntată cu originalul la depunerea acestora.  HG  52 din 19 ianuarie 2011
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

Ce formalități trebuie îndeplinite pentru intrarea în concediul pentru creșterea copilului de către celălalt părinte, pentru cel puțin o lună, conform art. 11 din OUG nr.111/2010?

In situaţia în care ambele persoane din familia respectivă îndeplinesc condiţiile de acordare a acestuia, după cum urmează:
a) cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept;
b) în situaţia în care persoana prevăzută la lit. a) nu solicită dreptul la concediul care îi revine, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acesteia.
Celalalt parinte isi depune cerere la primaria de domiciliu insotita de toate documentele prevazute de OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modicicarile si completarile ulterioare
Art 11 alin 1 din Hotararea 52 din 19 ianuarie 2011
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

Ce drepturi au persoanele care nasc inainte de implinirea varstei de 2 ani respectiv 3 ani in cazul copilului incadrat in grad de handicap?

Pe perioada suprapunerii , cuantumul indemnizaţiei lunare se majorează cu suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinţă, pentru fiecare dintre copii, începând cu cel de-al doilea(1250 lei). OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modicicarile si completarile ulterioare

Ce documente se depun la dosarul de indemnizatie crestere copil/stimulent de insertie in cazul activitatilor independente?

Dovada privind veniturile realizate în anii fiscali anteriori celui în care s-a născut după  dovada privind venitul calculat în vederea plăţii anticipate a eliberată de autorităţile în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;dovada eliberată de organele competente, în cazul persoanelor care realizează venituri profesionale neimpozabile;dovada eliberată de organele competente, în cazul asociaţilor unici, privind veniturile realizate de aceştia; actul de infiintare al societatii, rezolutia de la ONRC de suspendare a activitatii sau declaratia 070 inregistrata la ANAF in cazul profesiilor liberale. Hotararea 52 din 19 ianuarie 2011
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

Care sunt pașii de urmat pentru transferul electronic al CNP-ului în alt județ ?

in baza cererii solicitantului de transfer insotita de copie act identitate, acord de prelucrare a datelor cu caracter personal se efectueaza transferul electronic al CNP-ului in alt judet. Aceasta situatie este valabila in situatia in care solicitantul nu are prestatii active. Prodecura transfer

Care sunt motivele pentru care se constituie debite ?

AJPIS a fost anuntata cu intarziere de catre beneficiar, primarie sau angajator de faptul ca a fost activitatea, încasare plăţi necuvenite  OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modicicarile si completarile ulterioare

Care sunt motivele neachitării banilor pe luna anterioară pentru familia beneficiară de ASF, VMG, ICC , plasament?

A fost retinuta suma pentru recuperare debit si reordonantata diferenta care se cuvine. OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modicicarile si completarile ulterioare

Care sunt motivele de sistare a platilor ?

    a) copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
b) a avut loc decesul copilului.
c) beneficiarul este decăzut din drepturile părinteşti;
d) beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;
e) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea încredinţării copilului spre adopţie;
f) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea menţinerii măsurii de plasament;
g) beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;
h) copilul este abandonat ori este internat într-o instituţie de ocrotire publică sau privată;
i) beneficiarul a decedat;
j) în situaţia în care beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 12;
k) beneficiarul realizează venituri supuse impozitului şi copilul nu a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
l) se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate.
OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modicicarile si completarile ulterioare

Care sunt documentele necesare pentru modificari de nume,

Cartea de identitate, certificat casatorie, hotarare de divort.

Care sunt documentele necesare pentru modificari de modalitate de plata

Pentru a solicita schimbare modalitate plata se prezinta beneficiarul la sediul AJPIS cu cerere, copie act identitate, acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal  si extras de cont daca doreste virare in cont bancar.  HG  52 din 19 ianuarie 2011
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

Care sunt documentele necesare pentru modificari de reprezentant legal,

In cazul în care intervine decesul părintelui care îndeplinea condiţiile pentru a beneficia de concediul şi de indemnizaţia lunară , părintele supravieţuitor are dreptul să beneficieze, la cerere, de drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, după cum urmează:
a) de drepturile părintelui decedat, în situaţia în care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
b) de drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, dacă îndeplineşte condiţiile de acordare.
La cerere se anexeaza certificatul de deces al beneficiarului de ICC si documente care atesta faptul ca a indeplinit sau nu conditiile de acordare a indemnizatiei (adeverinta primarie PATRINVEM , adeverinta ANAF ca nu a realizat venituri sau adeverinta tip cu veniturile realizate).
 OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modicicarile si completarile ulterioare

Care sunt documentele necesare pentru reordonantari la dosare deja in plata

Pentru a solicita reordonantarea sumelor neincasate se prezinta beneficiarul la sediul AJPIS cu cerere, copie act identitate, acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal  si solicita suma neincasata.

Care sunt documentele necesare pentru modificari de adresa,

Noul act de identitate sau viza flotant.

Care sunt documentele necesare pentru modificarea statutului marital

Certificat casatorie, hotarare de divort, certificat deces.

Care sunt conditiile in care actele administrative emise de institute pot fi contestate ?

In cazul in care beneficiarul contesta cuantumul indemnizatiei sau data de acordare a acesteia. OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modicicarile si completarile ulterioare

Care sunt conditiile de eligibilitate pentru acordarea beneficiilor sociale?

Persoanele îndreptăţite beneficiază de indemnizatie crestere copil prevăzuta de ordonanţa de urgenţă dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
– sunt cetăţeni români sau, după caz, străini ori apatrizi;
– au domiciliul sau reşedinţa în România, conform legii;
– locuiesc în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora.
– În situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor se demonstrează pe baza anchetei sociale efectuate de autoritatea tutelară.
HG  52 / 2011
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010

Care sunt conditiile de dobandire a drepturilor la beneficii sociale si care sunt actele necesare pentru depunerea dosarelor?

Drepturile reprezentând indemnizaţiile  se acordă pe bază de cerere, însoţită în mod obligatoriu de copia actului de identitate al solicitantului şi a certificatului/certificatelor de naştere al/ale copilului/copiilor pentru care se solicită dreptul ori livretul de familie şi, după caz, de actele doveditoare care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin.4-7 din art 6 din  HG 52/2011. Actele se depun în copie ce va fi confruntată cu originalul la depunerea acestora. HG  52 / 2011
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

Care sunt conditiile de acordare a indemnizatiei pentru cresterea copilului?

Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară.Drepturile de indemnizatie crestere copil se acordă în situaţia în care solicitantul îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) este cetăţean român, cetăţean străin sau apatrid;b) are, conform legii, domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României;  c) locuieşte în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora. Prevederile anterioare  se corelează în mod corespunzător în cazul persoanelor îndreptăţite cărora li se aplică prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială.  OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modicicarile si completarile ulterioare

Care sunt conditiile de acordare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului?

Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară.Drepturile de indemnizatie crestere copil se acordă în situaţia în care solicitantul îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) este cetăţean român, cetăţean străin sau apatrid;b) are, conform legii, domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României;  c) locuieşte în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora. Prevederile anterioare  se corelează în mod corespunzător în cazul persoanelor îndreptăţite cărora li se aplică prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială.  OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modicicarile si completarile ulterioare

Care sunt cauzele pentru suspendarea dreptului?

Beneficiarul este decăzut din drepturile părinteşti;beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea încredinţării copilului spre adopţie;beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea menţinerii măsurii de plasament;beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;copilul este abandonat ori este internat într-o instituţie de ocrotire publică sau privată;beneficiarul a decedat;în situaţia în care beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 12;beneficiarul realizează venituri supuse impozitului şi copilul nu a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate.  OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modicicarile si completarile ulterioare

Care sunt cauzele pentru încetarea dreptului?

Dreptul la indemnizatie inceteaza cand copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap  sau a avut loc decesul copilului. OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modicicarile si completarile ulterioare

Care sunt cauzele pentru care poate fi suspendata plata ?

Beneficiarul este decăzut din drepturile părinteşti;beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea încredinţării copilului spre adopţie;beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea menţinerii măsurii de plasament;beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;copilul este abandonat ori este internat într-o instituţie de ocrotire publică sau privată;beneficiarul a decedat;în situaţia în care beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 12;beneficiarul realizează venituri supuse impozitului şi copilul nu a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate.
 OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modicicarile si completarile ulterioare

Care sunt actele necesare pentru indemnizatia de acomodare?

Concediul de acomodare se acordă pe baza cererii persoanei îndreptăţite, la care se anexează certificatul de grefă în baza căruia se execută hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, documentul care atestă mutarea copilului la adoptator/familia adoptatoare, înregistrat la direcţia în a cărei rază administrativ-teritorială a fost protejat copilul, precum şi dovada intrării efective în concediu sau a suspendării activităţii, actele de identitate . Cererea se completează potrivit modelului care se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Legea 57/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi a altor acte normative, HG nr. 579/2016

Care este procedura de transfer al unui dosar de beneficii de asisitenta sociala ?

Dupa primirea cererilor de la registratura se scot din arhiva dosarele. Se inceteaza prestatia dupa care emite decizia. Se face o copie a dosarului conform cu originalul care se transmite judetului unde beneficiarul are noul domiciliu si se transfera electronic dosarul in SAFIR.  HG  52 / 2011
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010

Care este perioada de timp pentru eliberarea unei adeverinte?

Se elibereaza în termenul stabilit de fiecare agenţie în parte .

Care este motivul suspendarii unui beneficiu de asistenta sociala ?

Beneficiarul este decăzut din drepturile părinteşti;beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea încredinţării copilului spre adopţie;beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea menţinerii măsurii de plasament;beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;copilul este abandonat ori este internat într-o instituţie de ocrotire publică sau privată;beneficiarul a decedat;în situaţia în care beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 12;beneficiarul realizează venituri supuse impozitului şi copilul nu a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate.  OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modicicarile si completarile ulterioare

Care este motivul incetarii plăţii indemnizaţiei pentru creşterea copilului?

Dreptul la indemnizatie inceteaza cand copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap  sau a avut loc decesul copilului.  OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modicicarile si completarile ulterioare

Care este modalitatea de restituire a unui debit?

Debitele se pot restitui direct la casieria agentiei plătitoare, sau se pot face reţineri lunare din prestaţiile existente.  OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modicicarile si completarile ulterioare

Care este data platii beneficiilor de asistenta sociala?

Data platii dreptului  indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor este in perioada 08-27 ale fiecarei luni.

Am primit o decizie de debit si nu stiu ce reprezinta. Ce trebuie sa fac?

In decizia de debit la art. 2  se regaseste perioada si suma pe care ati incasat-o necuvenit . La art. 3 se regaseste motivul pentru care a fost constituit debitul . La art. 4 sunt precizarile referitoare la modul de plata  OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modicicarile si completarile ulterioare

Am primit deciziile nu stiu ce sa fac cu ele si nici nu inteleg ce scrie in ele!

Decizia reprezinta un document oficial care va dovededeste calitatea incepand de la o anumita data.( Va poate folosi la spital si ulterior pentru a dovedi inceputul sau sfarsitul perioadei de indemnizatie, care este vechime in munca). In cazul in care nu stiti sa o interpretati va puteti adresa birourilor de relatii cu publicul din cadrul oricarei Agentii de Plati si Inspectie Sociala. Art. 14 alin 3,4 si 5 din OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor u modicicarile si completarile ulterioare

Am primit bani mai putini ca luna trecuta, de ce?

Unul dintre motive poate fi  faptul ca sotul putea primi indemnizatie dar nu a formulat cerere si atunci indemnizatia a fost suspendata cu 1 luna inainte de a implini copilul varsta de 2 ani
Art 11 anil 1 lit a si b din OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor u modicicarile si completarile ulterioare

Am beneficiat de ICC si mi-am reluat activitatea. Ce trebuie sa fac pentru a beneficia de stimulentul de inserție?

Pentru a beneficia de stimulentul de inserţie, trebuie să vă reluaţi activitatea cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani.
 OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modicicarile si completarile ulterioare

Alocatie pentru sustinerea familiei

Va rog sa-mi spuneti ce acte am nevoie pt depunerea dosarului ?

Actele necesare pentru depunerea dosarelor sunt:actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei;documentul de identitate, pașaport sau, după caz, permis de ședere temporară, permis de ședere permanentă, cartea de rezidență, cartea de rezidență permanentă, eliberate de autoritățile române competente, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetățenilor străini sau apatriziLivretul de familie ;certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani;certificatul de căsătorie / Hotărâre de divorţ / Acte de deces;Hotărâre de încuviinţare a adopţiei /încredinţare /plasament familial;Hotărâre de stabilire a pensiei alimentare pentru copii minori, actualizată anual;Actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator ,Adeverinţă de elev sau student;Talon orice tip de pensie,Talon de şomaj;Talon de orice tip de indemnizaţie;Adeverință de venit eliberată de Administraţia Financiară pentru persoanele peste 18 ani;Contractul de locuinţă /Schiţa casei /Fişa de calcul a chiriei;Certificat de invaliditate / persoană cu handicap;Carte de muncă;Acte de studii.

Unde se depun actele necesare acordarii unui beneficiu de asisitenta sociala ?

Actele se depun la primaria in raza careia domiciliaza beneficiarul.

Nu am mai primit prestatia. Vreau sa stiu de ce si ce trebuie sa fac pentru a putea primi banii din urma?

Motivele pentru care nu ati primit prestatia sunt cele care conduc la suspendarea platii sunt:pe perioada plasamentului sau plasamentului în regim de urgenţă într-un serviciu de tip rezidenţial; agenţia teritorială constată că dreptul la alocaţie a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenţa familiei ori veniturile realizate sau pe parcursul acordării au intervenit modificări ale acestora; pe o perioadă de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate pentru titularul alocaţiei;în urma controlului efectuat de inspectorii sociali sau de reprezentanţi ai Curţii de Conturi a României s-au constatat date eronate cu privire la componenţa familiei sau a veniturilor beneficiarilor;in cazul în care titularul refuză să furnizeze informaţiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale , se consideră că familia acestuia nu îndeplineşte condiţiile de acordare a alocaţiei şi, în baza unui referat motivat, se emite dispoziţia primarului de încetare a acordării dreptului. Titularul verifica plata  prestatiei la agentia teritoriala,in cazul in care s-au constat mandate neridicate, se solicita reordonantarea platii, la care se ataseaza documente doveditoare.

De ce a fost emisa decizie de debit, de ce se fac retineri lunare sau de ce sunt poprite sume din beneficiile sociale?

Decizia de debit si retinerile lunare sau popririle din beneficiile sociale opereaza in situatia in care s-au constatat modificări cu privire la componenţa familiei şi/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, ce nu au fost comunicate in termen legal , respectiv 15 zile. Retinerile lunare reprezinta un procent din alocatie prin care sunt recuperate sumele incasate necuvenit.

Cum se stabilește cuantumul beneficiului de asistență socială?

Cuantumul lunar al alocaţiei este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinţă, denumit în continuare ISR (500lei); in functie de venitul net mediu lunar pe membru de familie si de numarul de copiii; in conditiile in care copiii frecventeaza fara intrerupere cursurile unei forme de invatamant organizate potrivit legii si nu au implinit varsta de 18 ani.

Cum pot modifica modalitatea de plata din mandat in cont/din cont in mandat?

Documentele necesare pentru modificari de modalitate de plata sunt:solicitare scrisa a titularului de prestatie privind noua modalitate de plata (virarea prestatiei  in cont la banca/mandat postal ), insotita de actul de identitate/extras de cont, dupa caz.

Cum pot intra in posesia deciziilor emise de AJPIS?

 

Decizia directorului agenţiei teritoriale, precum şi dispoziţia primarului se comunică titularului în termen de 5 zile de la emitere sau titularii pot face o solicitare scrisa la agentiile teritoriale.

Cum este condiționată alocația de susținere a familiei de frecventarea cursurilor? În ce condiții are loc diminuarea / suspendarea alocației de susținere având la baza absențele înregistrate?

Alocatia de sustinere a familiei este conditionata ca elevii sa frecventeze cursurile scolare de zi.În cazul în care se constată absenţe nemotivate pe parcursul unui semestru şcolar, cuantumul alocaţiei se diminuează proporţional cu numărul absenţelor, după cum urmează:cu câte 20% pentru fiecare copil care înregistrează un număr cuprins între 10 şi 19 absenţe;cu câte 50% pentru fiecare copil care înregistrează un număr de 20 de absenţe.In cazul in care unul dintre copii repetă anul şcolar din alte motive decât cele medicale ori absenţele înregistrate şi nemotivate depăşesc numărul de 20/semestru, acesta este luat în calcul la stabilirea venitului mediu net lunar al familiei, dar este exclus din numărul de copii ai familiei avut în vedere la acordarea dreptului, iar alocaţia se va acorda corespunzător numărului de copii din familie care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege.
 Legea nr.277/2010

Ce trebuie sa fac ca sa ma transfer in alt judet pentru ca mi-am schimbat domiciliul?

Procedura de transfer al  unui beneficiu de asistenta sociala este:beneficiarul solicita incetarea prestatiei , primariilor in a carei raza teritoriala au domiciliat ori au avut resedinta familia, conform noului act de identitate; primaria emite dispozitia de incetare a prestatiei;beneficiarul se adreseaza agentiei teritoriale in vederea transferului electronic in alt judet conform actului de identitate.

„Ce bunuri deținute în proprietate, închiriere, comodat sau altă formă de deținere sunt acceptate la stabilirea dreptului pentru a beneficia de alocatia pentru sustinerae familiei ?

Lista bunurilor care sunt acceptate pentru acordarea dreptului de beneficii sociale sunt:Bunuri imobile : cladirea de domiciliu, teren de imprejmuire a locuintei si curtea aferenta care nu depasesc 1000 mp in zana urbana si 2000 mp in zona rurala; bunuri mobile:un autoturim cu o vechime mai mica de 10 ani; depozite bancare cu o valoare mai mica de 3000 lei, cu exceptia dobanzii;
 Legea nr.277/2010

Care sunt pașii de urmat pentru transferul electronic al CNP-ului în alt județ ?

Procedura de transfer al  unui beneficiu de asistenta sociala este:beneficiarul solicita incetarea prestatiei , primariilor in a carei raza teritoriala au domiciliat ori au avut resedinta familia, conform noului act de identitate; primaria emite dispozitia de incetare a prestatiei;beneficiarul se adreseaza agentiei teritoriale in vederea transferului electronic in alt judet conform actului de identitate.

 

Care sunt motivele pentru care se constituie debite ?

Motivul  pentru care se constituie debite este cazul in care intervin modificari cu privire la componenta familiei si/sau la veniturile realizate de membrii acestuia,  titularul avand obligatia sa comunice in termen de 15 zile in scris primarului modificarile intervenite.Un alt motiv il costituie controlul efectuat de catre inspectia sociala sau al Curtii de Conturi, prin care s-au constatat date eronate cu privire la componenta familiei sau a veniturilor beneficiarilor.
 Legea nr.277/2010

Care sunt documentele necesare pentru modificari de modalitate de plata

Documentele necesare pentru modificari de modalitate de plata sunt:solicitare scrisa a titularului de prestatie privind noua modalitate de plata (virarea prestatiei  in cont la banca/mandat postal ), insotita de actul de identitate/extras de cont, dupa caz.

 

Care sunt documentele necesare pentru modificari de reprezentant legal ?

Documentele necesare pentru modificari de reprezentant legal sunt urmatoarele:acordul titularului de alocatie , ancheta sociala, documentul de identitate,dispozitia primarului emisa conform documentelor mentionate anterior.

 

Care sunt documentele necesare pentru modificari de reordonantari la dosare deja in plata ?

Documentele necesare pentru modificari de reordonantari la dosare deja in plata sunt:cerere solicitare scrisa la agentiile teritoriale, document identitate titular,  iar in cazul a  3 mandate neachitate , agentia teritoriala solicita primariei de domiciliu ancheta sociala in care sa se precizeze motivul neachitarii si daca in perioada respectiva familia indeplinea conditiile.

 

Care sunt conditiile in care actele administrative emise de institute pot fi contestate ?

Actele administrative emise de institutie pot fi contestate in conditiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004 ,cu modificarile si completarile ulterioare a deciziilor de acordare/modificare/suspendare/incetare/ constituire debite.
Legea 544/2004 privind contencios administrativ

Care sunt conditiile de dobandire a drepturilor la beneficii sociale si care sunt actele necesare pentru depunerea dosarelor?

Conditiile de dobandire a drepturilor de beneficii sociale se face doar in cazul in care beneficiarul  solicita acordarea acestora.Actele necesare pentru depunerea dosarelor sunt:actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei;documentul de identitate, pașaport sau, după caz, permis de ședere temporară, permis de ședere permanentă, cartea de rezidență, cartea de rezidență permanentă, eliberate de autoritățile române competente, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetățenilor străini sau apatriziLivretul de familie ;certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani;certificatul de căsătorie / Hotărâre de divorţ / Acte de deces;Hotărâre de încuviinţare a adopţiei /încredinţare /plasament familial;Hotărâre de stabilire a pensiei alimentare pentru copii minori, actualizată anual;Actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator ,Adeverinţă de elev sau student;Talon orice tip de pensie,Talon de şomaj;Talon de orice tip de indemnizaţie;Adeverință de venit eliberată de Administraţia Financiară pentru persoanele peste 18 ani;Contractul de locuinţă /Schiţa casei /Fişa de calcul a chiriei;Certificat de invaliditate / persoană cu handicap;Carte de muncă;Acte de studii.

 

Care sunt conditiile de acordare a beneficiului social?

Conditiile de acordare a beneficiului social sunt urmatoarele: beneficiază de alocaţie familiile ai căror membri sunt cetăţeni români care au domiciliul sau reşedinţa în România, precum şi cetăţeni ai altor state ori apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legislaţiei române;beneficiază de alocaţie şi persoanele fără domiciliu sau reşedinţă şi fără locuinţă, pe baza declaraţiei pe propria răspundere că nu au solicitat alocaţia de la alte primării. Familia formată din soț, soție și copiii aflați în întreținerea acestora, care locuiesc împreună (familie), formată din persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia și care locuiesc împreună cu aceasta (familie monoparentală). Prin persoană singură se înțelege persoana care se află în una dintre următoarele situații: este necăsătorită; este văduvă; este divorțată; are soțul/soția declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească; are soțul/soția arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor; nu a împlinit vârsta de 18 ani și se află în una dintre situațiile de mai sus;a fost numită tutore sau i s-au încredințat ori i s-au dat în plasament unul sau mai mulți copii și se află în una dintre situațiile următoare: necăsătorită, văduvă, divorţată. Sunt considerați ca făcând parte din familie şi copiii încredințați în vederea adopției, cei aflați în plasament la o persoană sau familie ori pentru care s-a instituit tutela, potrivit legii. Familia care are in intretinere copii de varsta scolara care frecventeaza fara intrerupere cursurile unei forme de invatamant organizate potrivit legii si nu inregistreaza absente nemotivate in cursul unui semestru care sa conduca la scaderea sub 8 a notei la purtare.
legea nr.277/2010,
HG nr.38/2011,
Ordin nr.1474/2011

Care este procedura de transfer al unui dosar de beneficii de asisitenta sociala ?

In situatia schimbarii domiciliului in alt judet, beneficiarul solicita incetarea prestatiei primariei in a carei raza teritoriala au domiciliat ori au avut resedinta conform noului act de identitate; primaria emite dispozitia de incetare a prestatiei; beneficiarul se adreseaza agentiei teritoriale in vederea transferului electronic in alt judet conform actului de identitate; formuleaza o noua cerere insotita de documentele prevazute de actul normativ si de dispozitia de incetare pe care le depune la primaria de domiciliu actual.

 

Care este motivul suspendarii unui beneficiu de asistenta sociala ?

Motivele suspendarii sunt: pe perioada plasamentului sau plasamentului în regim de urgenţă într-un serviciu de tip rezidenţial; agenţia teritorială constată că dreptul la alocaţie a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenţa familiei ori veniturile realizate sau pe parcursul acordării au intervenit modificări ale acestora; pe o perioadă de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate pentru titularul alocaţiei;în urma controlului efectuat de inspectorii sociali sau de reprezentanţi ai Curţii de Conturi a României s-au constatat date eronate cu privire la componenţa familiei sau a veniturilor beneficiarilor; in cazul în care titularul refuză să furnizeze informaţiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale, se consideră că familia acestuia nu îndeplineşte condiţiile de acordare a alocaţiei şi, în baza unui referat motivat, se emite dispoziţia primarului de încetare a acordării dreptului
 Legea nr.277/2010

Care este motivul pentru care nu mai primesc drepturile de beneficii de asistenta sociala?

 Motivele pentru care nu se mai primesc drepturile de beneficii de asistenta sociala pot fi: agentia teritoriala constata ca dreptul la alocatie a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenta familiei ori veniturile realizate sau pe parcursul acordarii au intervenit modificari ale acestora; pe o perioada de 3 luni consecutive se inregistreaza mandate postale returnate; in urma controlului efectuat de inspectorii sociali sau de reprezentanti ai Curtii de Conturi a Romaniei; in cazul in care titularul refuza sa furnizeze informatii necesare pentru intocmirea anchetei sociale. Motivele mentionate conduc la suspendarea/incatarea beneficiului social.

Care este motivul incetarii unui beneficiu de asistenta sociala ?

Incetarea unui beneficiu de asistenta sociala se face in cazul in care nu mai sunt indeplinite conditiile de eligibilitate care au stat la baza acordarii beneficiului social: domiciliul sau resedinta in Romania; declaratia pe propria raspundere ca nu au solicitat alocatia de la alte primarii; familie formata din sot, sotie, copii , persoana singura cu copii aflati in intretinerea acestora; cuantumul depaseste 530 lei/membru familie; copilul nu mai frecventeaza fara intrerupere cursurile unei forme de invatamant; nu inregistreaza absente nemotivate in cursul unui semenstru care sa conduca la scaderea sub 8 a notei la purtare.

 

Care este modalitatea de restituire a unui debit?

Modalitatea de restituire a unui debit: prin transfer bancar, virare cont, plata casierie sau retinere din drepturi curente ori, cu acordul beneficiarului, din alte beneficii de asistenta sociala.
OUG 44/2016 si Legea 277/2010

Care este data platii beneficiilor de asistenta sociala?

 Plata beneficiilor de asistență socială se efectuează în perioada 8-27 a fiecărei lunii.
 Conform deciziei de emisa de dir ex al AJPIS

Cand se face prima plata ?

 Prima plată se face în luna următoare prezentării documentelor la sediul agențiilor teritoriale, de către primăriile de domiciliu.
 Legea nr.277/2010

Cand primesc dreptul dupa ce am depus deja dosarul la Primarie ?

 Stabilirea dreptului la alocaţie se face prin dispoziţie a primarului. Plata drepturilor pentru alocaţie se asigură de către Agenţiile pentru Plăți și Inspecție Socială judeţene, începând cu luna următoare celei pentru care s-a stabilit dreptul, prin decizie a directorului executiv al agenției judetene.
 Legea nr.277/2010

Am primit o decizie de debit si nu stiu ce reprezinta. Ce trebuie sa fac?

Va adresati institutiei care a emis decizia de debit. Aceasta contine motivul constituirii debitului, perioada pentru care a fost constituita si suma datorata.Decizia poate fi contestata conform Legii nr.554/2004 in cazul in care nu sunteti multumit sau se poate adresa conform indicatiilor din decizie.
Lg 554/2004
OUG 44/2016

Am primit bani mai putini ca luna trecuta, de ce?

Ati primit bani mai putini ca luna trecuta, deoarece  din cauza absentelor scolare cuantumul poate fi diminuat intre 20%-50% sau din cauza constituirii unui debit in urma unei modificari privind veniturile si a numarului de copii din familie care indeplinesc conditiile prevazute de lege.
 Legea nr.277/2010

Alocatie de plasament

Unde se depun actele necesare acordarii unui beneficiu de asisitenta sociala ?

In cazul alocatiei de plasament,  actele in vederea acordarii dreptului  se depun la sediul  AJPIS pana la data de 5 a lunii urmatoare celei in care a fost emisa Disp/Hotararea/Sentinta/Certificatul de grefa.
Ordinul nr 1733/2015

Se poate acorda alocatie de plasament si dupa varsta de 18 ani si la ce perioada se reinnoieste adeverinta de elev/student pentru continuarea plasamentului?

Alocatia de plasament se acorda si dupa varsta de 18 ani ,numai in cazul plasamentului (fiind exclusa tutela),daca tanarul urmeaza o forma de invatamant la zi,fara a depasi insa varsta de 26 ani.Pentru continuarea platii se are in vedere adeverinta tanarului si mentinerea masurii data de DGASPC. Adeverinta de elev  se reinnoieste odata la 6 luni.Continuarea platii se efectueaza in baza adev depuse odata la 6 luni din care sa rezulte ca tanarul urmeaza o forma de invatamant la zi.
Ordinul nr 1733/2015

Cum se poate schimba reprezentantul legal a beneficiiior…?

Reprezentantul legal se poate schimba (fac exceptie asistentii maternali)  printr-o cerere la care anexam  copia C.I  .

Care sunt pașii de urmat pentru transferul electronic al CNP-ului în alt județ ?

Pasii pentru un transfer electroic in alt judet sunt :persoana beneficiara  adreseaza o cerere de transfer la  AJPIS ul unde este in plata si  anexeaza o copie a B.I. cu noua adresa. In urma cererii efectuam transferul electronic catre judetul unde are noul domiciliu.

Care sunt documentele necesare pentru modificari de modalitate de plata ?

Documente necesare modificare modalitate plata:cerereR.L;copie C.I reprezentant legal;copie extras de cont (unde e cazul)

Care sunt documentele necesare pentru modificari de reprezentant legal ?

Documentele necesare pentru modificare reprezentant legal sunt: copie Sent/Hotarare/Dispozitie  cu noul reprezentant legal; copie C.I   reprez.legal;copie certif nastere ori B.I beneficiar

Care sunt documentele necesare pentru plata drept restant?

Documentele pentru reordonantari sunt:cerere ;copie B.I reprezentant legal  ;copie certif nastere beneficiar ori copie C.I

Care sunt documentele necesare pentru modificari de adresa,

Actele necesare pentru modificare de adresa sunt ;cerere si copie dupa actul de identitate  cu noua adresa/resedinta.

Care sunt conditiile de acordare a alocatiei de plasament si care sunt actele necesare ?

Actele necesare acordarii dreptului de alocatie de plasament :cerere tip;copia actului de identitate al beneficiarului;copia certificatului de nastere al copilului ori actul de identitate al acestuia;copia Dispozitiei/Hotararii/sentintei/Certificatul de grefa;in cazul in care nu a fost eliberat certificatul de nastere al copilului ,ceererea va fi insotita de actul constatator al nasterii sau extrasul de nastere;in cazul copilului cu dizabilitati,cererea vi fi insotita de copia certificatului de handicap;pentru tinerii care au implinit varsta de 18 ani,cererea va fi insotita de copia dovezii continuarii studiilor la o forma de invatamant de zi.

 

Care sunt cauzele pentru care poate fi incetata/suspendata plata ?

Cauzele suspendarii platii alocatiei de plasament sunt:tanarul a implinit 18 ani si a prezentat adev de  elev;  tanarul de 18 ani nu a prezentat adev de elev la 6 luni;tanarul de 18 ani nu are mentinere de masura emisa de DGASPC ; sunt3 mandate neachitate consecutiv.
Ordinul nr 1733/2015

Care este procedura de transfer al unui dosar de beneficii de asisitenta sociala ?

Transferul unui dosar de plasament are legatura cu stabilirea domiciliului in alt judet a reprezentantului legal .Transferul se face la cerere si cuprinde o copie a dosarului existent dupa care  s au achitat drepturile.

 

Care este motivul suspendarii unui beneficiu de asistenta sociala ?

Motivele suspendarii aloc de plasament sunt:pentru tinerii de peste 18 ani nu s-a prezentat adev de elev la 6 luni;tanarul a implinit 18 ani nu are de la DGASPC Hot .de mentinere;3 luni consecutive nu s-au incasat drepturile.
Ordinul nr 1733/2015

Care este motivul incetarii unui beneficiu de asistenta sociala ?

Motivele incetarii aloc de plasament sunt:copilul a implinit18 ani si nu frecventeaza scoala;tanarul a implinit26 ani;a decedat copilul saureprezentantul legal al acestuia;a incetat masura de plasament.
Ordinul nr 1733/2015

Care este modalitatea de restituire a unui debit?

Modalitate de restituire a unui debit  este prin  retinerea esalonata din drepturi (daca mai este in plata)1/3 sau achitarea prin casierie ori contul institutiei  a debitului in termen de 180 zile de la comunicare.
Ordinul nr 1733/2015

Cand primesc dreptul dupa ce am depus deja dosarul la Primarie ?

Dreptul se primeste imediat ce actele sunt depuse de  DGASPC la sediul AJPIS. Se primeste de obicei in urmatoarea luna celei in care a fost emisa Dispozitia/Hotararea/Sentinta/Certificat grefa
Ordinul nr 1733/2015

Am primit bani mai putini ca luna trecuta, de ce?

Alocatia de plasament este in suma fixa.Diferenta de cuantum poate fi generata de existenta  sau nu a unui  certificat de handicap pentru copil; stabilirea unui debit din care se retine 33%din alocatia in plata; revocarea unei masuri de plasament pentru un copil acolo unde sunt mai multi copii in plata.
Ordinul nr 1733/2015

Alocatia de stat pentru copii

Unde se depun actele necesare acordarii unui beneficiu de asistenta sociala ?

Dosarul sau depune la primaria de domiciliu sau secretariatul institutiei de invatamant, in situatia tinerilor care au implinit 18 ani si urmeaza o forma de invatamant.

 H.G. nr. 577/2008  Legii nr. 61/1993, 

Nu am mai primit alocatia si doresc sa stiu ce trebuie sa fac pentru a putea primi banii din urma?

Se depune o cerere insotita de copia actului de identitate  si de documente justificative, dupa caz.
 H.G. nr. 577/2008  Legii nr. 61/1993, 

Cum trebuie procedat pentru a solicita virarea in cont a drepturilor de beneficii de asistenta sociala?

 Reprezentantul legal trebuie sa depuna o cerere scrisa prin care solicita acest lucru, insotita de copia actului de identitate si  extras de cont, cont deschis pe numele lui.
 H.G. nr. 577/2008  Legii nr. 61/1993, 

Cum pot intra in posesia deciziilor emise de AJPIS?

Deciziile de acordare/suspendare/modificare/incetare se transmit prin posta la adresa de domiciliu a titularului sau se pot ridica de la sediul institutiei.
 H.G. nr. 577/2008  Legii nr. 61/1993, 

Ce trebuie sa contina dosarul de alocatie de stat pentru copiii nascuti in strainatate ?

1.Cerere pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii semnata de catre reprezentantul legal al copilului; 2.Documente justificative:copia certificatului de nastere al copilului (transcris daca este cazul)si al actului de identitate al reprezentantului legal, documentele din care sa rezulte situatia juridica a copilului fata de reprezentantul legal si  documente justificative,  care sa ateste faptul ca minorul a benficiat/nu a beneficiat in spatiul UE de prestatii sociale. Daca se doreste efectuarea platii beneficiului  social intr-un cont bancar se ataseaza un extras de cont al reprezentantului legal. Plata dreptului la beneficii familiale în România, se va acorda în funcţie de situaţia în care se găsesc membrii familiei şi ţinând cont de regulile de prioritate prevăzute de Regulamentul European CE nr. 883/2004.
Legea 61/1993        HG nr.577/2008  Regulamentul European CE nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala si Regulamentul  CE nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentul European CE nr. 883/2004.

Care sunt pașii de urmat pentru transferul electronic al CNP-ului în alt județ ?

In cazul schimbarii adresei de domiciliu sau de resedinta in aria de competenta a altei agentii teritoriale, reprezentantul legal sau, dupa caz, tanarul va comunica in scris agentiei teritoriale care a efectuat plata, pana la momentul intervenirii schimbarii, in termen de 15 zile de la aparitia acesteia.  Acesta trebuie sa depuna o  cerere scrisa de solicitare a transferului dosarului in alt judet,  insotita de copia actului de identitate in care este mentionata adresa din alt judet si copii ale certificatelor de nastere ale copiilor. In consecinta, drepturile vor fi incetate si se va efectua transferul electronic al dosarului, urmat de transmiterea documentatiei privind plata la agentia mentionata, prin posta militara.
 H.G. nr. 577/2008  Legii nr. 61/1993, 

Care sunt motivele pentru care se constituie debite ?

 Neindeplinirea obligatiei  privind comunicarea scris despre orice modificare intervenita de natura sa determine incetarea, suspendarea, modificarea drepturilor de alocatie de stat pentru copii, incasarea simultana a alocatiei de stat pentru copii in 2 state membre ale U.E.
 H.G. nr. 577/2008  Legii nr. 61/1993, 

Care sunt documentele necesare pentru modificari de nume?

Cerere scrisa insotita de copia cartii de identitate (hotarare de divort).
 H.G. nr. 577/2008  Legii nr. 61/1993, 

Care sunt documentele necesare pentru modificari de modalitate de plata?

Cerere scrisa de solicitare a schimbarii modalitatii de plata insotita de copia actului de identitate si extras de cont(daca este cazul) deschis pe numele reprezentantului legal sau tanarului, dupa caz.
 H.G. nr. 577/2008  Legii nr. 61/1993, 

Care sunt documentele necesare pentru modificari de reprezentant legal?

Cerere scrisa prin care reprezentantul legal  solicita modificarea reprezentantului legal, insotita de copii carti de identitate parinti si copie certificat de nastere copil.
 H.G. nr. 577/2008  Legii nr. 61/1993, 

Care sunt documentele necesare pentru reordonantari la dosare deja in plata?

Reprezentantul legal solicita in scris plata alocatiei de stat, anexand copii dupa cartea de identitate si certificatele de nastere ale copiilor.
 H.G. nr. 577/2008  Legii nr. 61/1993, 

Care sunt documentele necesare pentru modificari de adresa?

Cerere scrisa insotita de copia actului de identitate.
 H.G. nr. 577/2008  Legii nr. 61/1993, 

Care sunt actele necesare pentru depunerea dosarului de alocatie pentru copii?

 Alocatia de stat pentru copii se acorda tuturor copiilor, fara discriminare, inclusiv copiilor cetatenilor straini si persoanelor fara cetatenie rezidenti in Romania, daca locuiesc cu parintii, pana la varsta de 18 ani precum si tinerilor peste 18 ani, care urmeaza cursuri de invatamant liceal sau profesional, pana la terminarea acestora. Tinerii care repeta anul scolar nu beneficiaza de alocatie de stat, cu exceptia celor care repeta din motive medicale, dovedite cu certificat medical. Dreptul se acorda in baza cererii reprezentantului legal, insotita de copia cartii de identitate, certificat de nastere copil, precum si documente din care rezulta situatia juridica a copilului fata de reprezentantul legal si de orice alte justificative: livret de familie, hotarare judecatoreasca de incredintare a copilului, in caz de divort/ in vederea adoptiei, de incuviintare adoptie, hotararea comisiei pentru protectia copilului pentru masura de protectie speciala / dispozitia directorului directiei generale de asistenta sociala, hotarare judecatoreasca de instituire a tutelei, dispozitia autoritatii tutelare, act de deces al unuia dintre parinti, alte documente.
 H.G. nr. 577/2008  Legii nr. 61/1993, 

Care sunt cauzele pentru încetarea dreptului?

alocatia de stat pentru copii inceteaza in situatia in care nu mai sunt indeplinite conditiile de acordare a acestuia respectiv copilul a decedat, tanarul nu mai urmeaza cursurile liceale sau profesionale, copilul cetatenilor straini sau apatrizi  nu mai locuieste in Romania.
 H.G. nr. 577/2008  Legii nr. 61/1993, 

Care sunt actele necesare pentru suspendarea alocatiei de stat in Romania?

Reprezentantul legal solicita in scris suspendarea platii alocatiei de stat in Romania, anexand copii dupa cartea de identitate si certificatele de nastere ale copiilor.

H.G. nr. 577/2008 Legii nr. 61/1993,

Care este procedura de transfer al unui dosar de beneficii de asisitenta sociala ?

In cazul schimbarii adresei de domiciliu sau de resedinta in aria de competenta a altei agentii teritoriale, reprezentantul legal sau, dupa caz, tanarul va comunica in scris agentiei teritoriale care a efectuat plata, pana la momentul intervenirii schimbarii, in termen de 15 zile de la aparitia acesteia.  Acesta trebuie sa depuna o  cerere scrisa de solicitare a transferului dosarului in alt judet,  insotita de copia actului de identitate in care este mentionata adresa din alt judet si copii ale certificatelor de nastere ale copiilor. In consecinta, drepturile vor fi incetate si se va efectua transferul electronic al dosarului, urmat de transmiterea documentatiei privind plata la agentia mentionata, prin posta militara.
 H.G. nr. 577/2008  Legii nr. 61/1993, 

Care este perioada de timp pentru eliberarea unei adeverinte?

 Maxim 30 de zile de la inregistrare.
OUG nr. 27/2002 privind solutionarea petitiilor;

Care este motivul incetarii alocatiei de stat pentru copii?

alocatia de stat pentru copii inceteaza in situatia in care nu mai sunt indeplinite conditiile de acordare a acestuia respectiv copilul a decedat, tanarul nu mai urmeaza cursurile liceale sau profesionale, copilul cetatenilor straini sau apatrizi  nu mai locuieste in Romania.
 H.G. nr. 577/2008  Legii nr. 61/1993, 

Care este modalitatea de restituire a unui debit?

Debitul poate fi restituit fie la caseria agentiei teritoriale care l-a constituit si v-a comunicat decizia de debit sau in  numarul de cont mentionat in decizia de debit. Daca beneficiati in continuare de drepturi, se pot face retineri esalonate din drepturile (alocatie de stat) aferente lunilor urmatoare.
 H.G. nr. 577/2008  Legii nr. 61/1993, 

Care este data platii beneficiilor de asistenta sociala?

Plata alocatiei de stat pentru copii se efectueaza in perioada 8-27 a fiecarei luni in curs pentru luna anterioara.
 H.G. nr. 577/2008  Legii nr. 61/1993, 

Cand primesc dreptul dupa ce am depus deja dosarul la Primarie ?

Primaria are obligatia de a transmite lunar agentiilor teritoriale, pana la data de 5 a fiecarei luni, cererile inregistrate in luna anterioara precum si documentele justificative. Acordarea alocatiei de stat pentru copii se stabileste prin decizia directorului executiv al directiei teritoriale in termen de 10 zile lucratoare de la transmiterea cererii de catre primari, de catre conducatorul directiei generale, inspectoratele scolare sau unitatile de invatamant, urmand ca plata sa se efectueze in luna urmatoare aprobarii dreptului.
 H.G. nr. 577/2008  Legii nr. 61/1993, 

Am primit o decizie de debit si nu stiu ce reprezinta. Ce trebuie sa fac?

Decizia de debit a fost emisa ca urmare a incasarii in mod necuvenit a alocatiei de stat pentru copii si contine informatii privind persoana care a incasat aceste sume, perioada constituirii debitului, suma, motivul si termenul de 180 de zile pentru efectuarea platii si contul in care poate fi virata suma precum si mentiunea ca poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Ea reprezinta titlu executoriu de la data comunicarii iar debitul constituit prin decizia de debit trebuie achitat  in termen de 180 de zile in nr. de cont care se regaseste in decizie sau la casieria agentiei teritoriale care a emis-o.
 H.G. nr. 577/2008  Legii nr. 61/1993, 

Ajutorul Social

Ajutoare de Urgență

S-au aprobat cererile pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă şi când se acordă ajutoarele ?

Ajutoarele de urgenţă se acodă de către Guvernul României, printr-o hotărâre care se publică în Monitorul Oficial al României

HG nr. 50/2011

Beneficii sociale

Ce sunt beneficiile de asistență socială?

Beneficiile de asistenţă socială reprezintă o formă de suplimentare sau de substituire a veniturilor individuale/familiale obţinute din muncă, în vederea asigurării unui nivel de trai minimal, precum şi o formă de sprijin în scopul promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii anumitor categorii de persoane ale căror drepturi sociale sunt prevăzute expres de lege.

Ce înţelegem prin persoană aptă de muncă?

Prin persoană aptă de muncă se înţelege persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are vârsta cuprinsă între 16 ani şi vârsta standard de pensionare;

b) nu urmează o formă de învăţământ cursuri de zi prevăzută de lege;

c) are starea de sănătate şi capacitatea fizică şi psihică corespunzătoare, care o fac aptă pentru prestarea unei munci.

Ce însemnă venitul?

Venitul reprezintă totalitatea sumelor pe care persoana sau membrii familiei le realizează/primesc ca urmare a unei activităţi salarizate, independente sau agricole, aşa cum sunt acestea definite de Codul fiscal, din valorificarea, folosirea, cedarea unor bunuri aflate în proprietate, precum şi cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, asistenţă socială, obligaţii legale de întreţinere, alte indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent ori creanţe legale.

Ce este ancheta socială?

Ancheta socială este o metodă de investigaţie întemeiată pe diferite tehnici de culegere şi de prelucrare a informaţiei, în scopul analizei situaţiei sociale şi economice a persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunităţilor.

Ce este titularul plăţii?

Titularul plății este beneficiarul dreptului sau o altă persoană fizică sau juridică, îndreptăţită conform legii la plata beneficiilor de asistență socială.

Ce este beneficiarul beneficiului de asistență socială?

Beneficiarul beneficiului de asistență socială este persoana singură/familia sau gospodăria care îndeplineşte condiţiile legale pentru primirea unui drept.

Ce înţelegem prin persoane care gospodăresc împreună?

Persoanele care gospodăresc împreună reprezintă grupul de persoane între care nu există relaţii de rudenie, dar care locuiesc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei.

Ce înseamnă persoana cu dizabilitate?

Persoana cu dizabilitate este acea persoană care are deficienţe fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale de durată, deficienţe care, în interacţiune cu diverse bariere, pot îngrădi participarea deplină şi efectivă a persoanei în societate, în condiţii de egalitate cu ceilalţi.

Ce înseamnă persoana singură?

Prin termenul persoană singură se înţelege persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, care locuieşte singură şi nu se mai află în întreţinerea părinţilor.

Ce înseamnă capacitate deplină de exerciţiu?

Capacitatea de exerciţiu este aptitudinea persoanei de a încheia singură acte juridice civile. Capacitatea de exerciţiu deplină începe la data când persoana devine majoră. Minorul dobândeşte, prin căsătorie, capacitatea deplină de exerciţiu.

Ce înţelegem prin “copil”?

Prin termenul copil se înţelege copilul provenit din căsătoria soţilor, copilul unuia dintre soţi, copilul adoptat, precum şi copilul dat în plasament familiei sau persoanei ori pentru care s-a instituit tutela sau curatela, potrivit legii.

Ce înţelegem prin “familie”?

Termenul familie desemnează soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copiii lor necăsătoriţi, aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc şi gospodăresc împreună.

Se consideră familie şi persoana care locuieşte şi gospodăreşte împreună cu copiii aflaţi în întreţinerea sa şi se află în una dintre următoarele situaţii:

a) este necăsătorită;

b) este văduvă;

c) este divorţată;

d) al cărei soţ/soţie este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;

e) nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) – d).

Se consideră familie şi fraţii fără copii, care gospodăresc împreună şi care nu au domiciliul sau reşedinţa comună cu părinţii.

Se asimilează termenului familie bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc şi gospodăresc împreună.

Ce este domiciliul şi ce este reşedinţa?

Domiciliul reprezintă adresa la care persoana declară că are locuinţa principală, trecută şi în documentul de identitate al persoanei iar reşedinţa reprezintă adresa la care persoana fizică declară că are locuinţa secundară, alta decât cea de domiciliu.

Care sunt categoriile de beneficii de asistență socială?

 1. Beneficiile de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială se acordă pe perioade determinate de timp sau pentru situaţii punctuale şi pot cuprinde următoarele categorii principale:

a) ajutoare sociale susţinute din bugetul de stat, acordate focalizat, pentru categoriile de populaţie aflate în risc de sărăcie;
b) ajutoare sociale comunitare susţinute din bugetele locale, acordate focalizat, ca măsuri individuale de suport pentru depăşirea unor situaţii de dificultate temporară;
c) ajutoare de urgenţă susţinute din bugetul de stat şi/sau din bugetele locale, acordate pentru situaţii datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor etc.;
d) burse sociale şi ajutoare financiare pentru facilitarea accesului la educaţie, susţinute din bugetul de stat şi/sau din bugetele locale;
e) ajutoare în natură, alimentare şi materiale, inclusiv cele acordate în cadrul programelor de sprijin educaţional pentru copiii şi tinerii proveniţi din familii defavorizate, susţinute din bugetul de stat şi/sau bugetele locale, cum ar fi programe pentru suplimente alimentare, rechizite şi alte materiale necesare în procesul de educaţie;
f) ajutorul acordat din bugetul de stat pentru refugiaţi, precum şi persoanelor care au obţinut protecţie subsidiară în România, în condiţiile prevăzute de lege;
g) facilităţi privind utilizarea mijloacelor de transport în comun, accesul la comunicare şi informare, precum şi alte facilităţi prevăzute de lege.

 

 1. Beneficiile pentru susţinerea copilului şi a familiei au în vedere naşterea, educaţia şi întreţinerea copiilor şi cuprind următoarele categorii principale:

a) alocaţii pentru copii;
b) alocaţii pentru copiii lipsiţi, temporar sau permanent, de ocrotirea părinţilor;
c) indemnizaţii pentru creşterea copiilor;
d) facilităţi, în condiţiile legii.

 

 1. Beneficiile de asistenţă socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale se acordă atât pentru asigurarea nevoilor de bază ale vieţii, cât şi în scopul promovării şi garantării exercitării de către acestea a drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi participării depline la viaţa societăţii. Principalele categorii de beneficii de asistenţă socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale sunt următoarele:

a) alocaţii pentru persoanele cu dizabilităţi;
b) indemnizaţii de îngrijire;
c) facilităţi, în condiţiile legii.

Cum se clasifica beneficiile de asistență socială în funcție de scopul acestora?

Beneficiile de asistenţă socială, în funcţie de scopul lor, se clasifică astfel:

 1. a) beneficii de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială;
 2. b) beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei;
 3. c) beneficii de asistenţă socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale;
 4. d) beneficii de asistenţă socială pentru situaţii deosebite.

Beneficiile de asistenţă socială se acordă în bani sau în natură şi cuprind alocaţii, indemnizaţii, ajutoare sociale şi facilităţi.

Lucrători migranți

Cum este evitată suprapunerea dreptului la beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei în interiorul Uniunii Europene?

Regulile de prevenire a suprapunerii dreptului la beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei tratează prevenirea situaţiilor în care părinţii primesc drepturi în aceeaşi perioadă de timp, din partea mai multor state membre, în baza activităţii desfăşurate în aceste state membre sau în baza reşedinţei copiilor într-un stat membru UE sau care aparţine Spaţiului Economic European.

Activitatea părintelui şi reşedinţa copilului în RO şi activitatea celuilalt părinte în alt stat membru.

 • Dacă statul de reşedinţă a copilului este RO, iar unul dintre părinţi are activitate în RO, iar celălalt părinte are activitate în alt stat membru, statul competent cu plata prestaţiilor va fi RO (stat de reşedinţă a copilului şi de activitate a unuia dintre părinţi), iar celalalt stat membru de activitate va acorda un complement diferential, stabilit ca diferenţă între cuantumul prestaţiilor acordate în acel stat membru şi cuantumul plătit de România.

EXEMPLU: Romania (stat de activitate a unuia dintre părinţi şi de reşedinţă a copilului) – plăteste 84 lei (aprox. 19 euro) iar Germania (stat de activitate a celuilalt părinte) – plăteşte 184 euro. În acest caz, pentru a nu pierde dreptul la cuantumul cel mai mare, Germania va plăti un complement diferenţial de 165 euro, în baza activităţii unuia dintre părinţi în acest stat membru UE.

Activitatea unui părinte în RO, activitatea celuilalt părinte în alt stat membru iar reşedinţa copilului în acest stat membru.

 • Dacă activitatea unuia dintre părinţi se desfăşoară în statul de reşedinţă a copilului, atunci acel stat membru trebuie să plătească beneficiile de asistenţă socială pentru copil. Totuşi, dacă RO are un cuantum mai mare al beneficiilor de asistenţă socială, va acorda un complement diferenţial stabilit ca diferenta intre cuantumul beneficiilor de asistenţă socială acordate de RO si cuantumul platit de acel stat membru.

EXEMPLU: Spania (stat de activitate a unuia dintre părinţi şi de reşedinţă a copilului) – plăteşte 25 euro. Romania (stat de activitate a celuilalt părinte) – plăteste alocaţie de stat –  200 lei (aprox. 45 euro). În acest caz, pentru a evita cumulul de beneficii de asistenţă socială şi pentru a nu pierde dreptul la cuantumul cel mai mare, România va plăti un complement diferential de 20 euro, adică aprox. 88 lei.  

Activitatea unuia dintre părinţi într-un stat membru UE şi reşedinţa copilului în RO, împreună cu celălalt părinte, care nu desfăşoară nici o activitate în RO.

 • Statul de activitate a părintelui va fi statul competent cu plata beneficiilor de asistenţă socială pentru copilul care are reşedinţa în RO, conform legislaţiei acelui stat. Dacă în RO cuantumul alocaţiei pentru copil este mai mare decât cuantumul acordat în statul membru de activitate, RO plăteşte diferenţa între suma acordată conform legislatiei sale şi cuantumul la care are dreptul conform legislaţiei acelui stat membru.

EXEMPLU: În Italia (stat de activitate al unuia dintre părinţi) cuantumul prestatiilor este 137 euro. În RO (stat de reşedinţă al copilului cuantumul beneficiilor este de 84 lei (aprox. 19 euro). Deci, Italia va plăti beneficiile pentru copil în cuantum de 137 euro iar RO va suspenda dreptul la alocaţie de stat, pentru că nu exista o diferenţă de plată între suma acordată conform legislatiei italiene şi cuantumul la care are dreptul conform legislaţiei române.

Activitatea părinţilor într-un stat membru UE şi reşedinţa copilului în RO (în întreţinerea bunicilor sau a altor persoane).

 • Statul de activitate a părinților va fi statul competent cu plata beneficiilor de asistenţă socială pentru copilul care are reşedinţa în RO, conform legislaţiei acelui stat. Dacă RO acordă beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei, pe baza reşedinţei copilului, în cuantum mai mare decât statul emmbru de activitate al părinţilor, atunci RO va plăti un complement diferenţial, adică diferenţa între suma acordată conform legislaţiei sale şi cuantumul acordat de statul de angajare a părinţilor.

EXEMPLU Germania (stat de activitate a părinților) – plăteşte 184 euro. Romania (stat de reședință a copilului) – plătește alocaţie de stat în valoare de 84 lei (aprox. 19 euro). În acest caz, Germania va plăti prestaţiile pentru copil în cuantum de 184 euro, iar România va suspenda dreptul la alocația pentru copil deoarece cuantumul la care are dreptul copilul conform legislaţiei române nu depășeste cuantumul plătit de Germania.

Care sunt regulile de acordare a drepturilor la beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei în interiorul Uniunii Europene? / Cum se stabilește statul competent să plătească beneficiile de asistenţă socială pentru copiii lucrătorilor migranți?

Statul competent se determină prin analiza situaţiei individuale a familiei pe baza următoarelor criterii:

 • Statul membru în care işi desfăşoară activitatea părinţii;
 • Statul de reşedinţa al părinţilor şi statul de reşedinţă al copiilor;
 • Statul membru care plăteşte pensia pentru titularii de pensie care au în întreţinere copii.

Regulile de bază pentru acordarea beneficiilor de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei în statele membre UE sau care aparţin Spaţiului Economic European:

 • Dreptul la prestaţiile familiale prevăzute de legislaţia ţării de angajare: indiferent de statul membru de reşedinţă a lucrătorului migrant şi al membrilor familiei sale, acesta are dreptul la beneficiile de asistenţă socială din statul în care îşi desfăşoară activitatea.

EXEMPLU: Copilul are domiciliul/reşedinţa în RO, iar părinţii desfăşoară activitate în Olanda. Olanda va plăti beneficiile de asistenţă socială pentru copilul care a rămas pe teritoriul RO, conform prevederilor legislaţiei sale şi în cuantumul prevăzut de legislația acestui stat. RO va suspenda drepturile la beneficiile de asistenţă socială pentru copil pe această perioadă. Totuşi, dacă cuantumul beneficiilor la care ar avea dreptul copilul în RO este mai mare decât cel acordat în statul de activitate al părinţilor, atunci RO poate acorda un complement diferenţial, calculat ca diferenţă între cuantumul beneficiilor de asistenţă socială acordate de RO şi cuantumul plătit in acel stat membru. În situaţia în care copilul îşi schimbă reşedinţa în statul de activitate al părinţilor, RO nu va mai trebui să plătească un complement diferenţial, competenţa plăţii beneficiilor de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei devenind a statului de activitate al părinţilor.

 • Perioadele de activitate salarială sau independentă realizate într-un alt stat membru sunt totalizate şi sunt luate în considerare la stabilirea dreptului la beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei .

EXEMPLU: La stabilirea dreptului la indemnizaţia pentru creşterea copilului pe teritoriul RO, cele 12 luni de venituri profesionale înaintea datei naşterii copilului, pot fi constituite şi din perioadele în care persoanele au desfăşurat activităţi în alte state membre ale UE sau în state care aparţin Spaţiului Economic European, cu condiţia ca solicitantul să aibă calitatea de asigurat în România la data naşterii copilului. 

Cât timp durează pâna intru în posesia drepturilor la beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei?

Formularele europene vor fi transmise către instituţia competentă din celălalt stat membru, iar perioada de timp scursă între data completării formularului şi data la care o să vă fie plătit dreptul este de aproximativ trei luni, dar depinde de corectitudinea informaţiilor completate în formular (nume, prenume, adrese, CNP,etc.) precum şi de perioada necesară obţinerii de informaţii de la alte instituţii abilitate( casa judeţeană de pensii, ITM, evidenţa populaţiei, după caz).

Cum pot fi repus în drepturi în România dupa încheierea activităţii din Statul Membru şi revenirea în România?

Alături de actele necesare conform legislaţiei româneşti, este necesară completarea unui formular european de către instituţia competentă în care aţi desfăşurat activitatea profesională, care să ateste că activitatea şi dreptul la beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei în acest stat s-au încheiat.

Unde se depun cererile de beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei dacă activitățile profesionale se desfășoară în alte state membre ale Uniunii Europene?

În cazul cetăţenilor români care desfășoară activități profesionale într-un alt stat membru al UE, indiferent de locul de reședință al membrilor de familiei, aceștia au dreptul la beneficiile pentru copii acordate de statul membru de activitate și depun cererea de beneficii la instituţia competentă cu acordarea beneficiilor de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei din acel stat membru, conform modelului prevăzut de legislația acelui stat membru. În cazul cetăţenilor români care desfășoară activități profesionale într-un alt stat membru şi care nu au dreptul la beneficii pentru copil în acest stat membru, aceștia pot solicita acordarea alocaţiei de stat pentru copii în România. Cererea completată şi semnată de reprezentantul legal al copilului, împreună cu actele doveditoare, poate fi depusă la primărie şi de către mandatar, persoană împuternicită prin procură specială. Totodată, la momentul depunerii dosarului de alocație de stat, aceștia trebuie să prezinte și o dovadă eliberată de autoritățile competente din statele membre în care și-au stabilit reședința și iși desfășoară activitatea profesională, din care să reiasă că membrii familiei nu sunt îndreptățiți la beneficii pentru copii în acel stat membru (dovada poate fi un formular european eliberat de instituția din statul membru de activitate sau orice alt document oficial eliberat de acea instituție).

Unde se depun cererile de beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei dacă activitățile profesionale se desfășoară în România?

Pentru a avea dreptul la beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei din România, lucrătorii migranţi depun cererea de beneficii la primăria în a cărei rază teritorială au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, conform prevederilor legislaţiei române în vigoare. Cererea se întocmeşte potrivit modelului prevăzut de legislaţia română în vigoare. Cererea este însoţită de alte documente justificative, la solicitarea primăriei, conform legislaţiei române în vigoare.

Care sunt instituțiile competente cu plata beneficiilor de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei de la nivel local?

Agențiile Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, respectiv Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti,(APISMB) reprezintă instituţiile competente cu plata beneficiilor de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei care intră sub incidenţa Regulamentului nr.883/2004 şi au următoarele atribuţii principale în domeniu: 

 • informează persoanele interesate cu privire la drepturile la beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei în baza regulamentelor europene şi punerea la dispoziţia acestora a formularelor necesare;
 • procesează cererile persoanelor care solicită beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei în baza regulamentelor europene menţionate;
 • stabilesc dreptul la beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei, conform prevederilor legislaţiei române în vigoare şi în baza prevederilor regulamentelor europene;
 • efectuează plata beneficiilor de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei conform prevederilor legislaţiei române în vigoare;
 • comunică direct, sau prin intermediul ANPIS, cu instituţiile competente cu acordarea beneficiilor de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei din alte state membre;
 • solicită informaţii prin intermediul formularelor europene sau prin adrese, cu privire la persoanele care solicită beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei , de la instituţiile competente cu acordarea beneficiilor de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei din alte state membre;
 • completează formularele europene primite din partea instituţiilor competente din alte state membre;
 • realizează evidenţa financiar-contabilă la nivel teritorial a drepturilor la beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei stabilite în baza regulamentelor comunitare, precum şi a plăţilor efectuate.

Care este instituția competentă la nivel național pentru administrarea și gestionarea beneficiilor de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei care intră sub incidența Regulamentelor europene 883/2004 și 987/2009?

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS)reprezintă instituția de la nivel central care administrează și gestionează plata tuturor beneficiilor de asistenţă socială şi are printre atribuţii, următoarele:

 • asigură corespondenţa cu statele membre prin intermediul formularelor europene pentru domeniul beneficiilor de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei;
 • informează persoanele interesate cu privire la drepturile la beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei în baza regulamentelor europene;
 • elaborează răspunsuri la petițiile adresate de persoane fizice sau juridice, din țară sau străinătate, privind criteriile de acordare a drepturilor la beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei în România, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 883/2004.
 • realizează evidenţa financiar-contabilă a drepturilor stabilite pentru lucrătorii migranţi, precum şi a plăţilor efectuate.

Ce categorii de persoane beneficiază de prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004?

Beneficiază de prevederile Regulamentului nr. 883/2004 cetățenii statelor membre ale UE, cetățenii din Norvegia, Liechtenstein, Islanda (adică ţările Spaţiului Economic European) şi din Elveţia, precum și cetățenii statelor terțe, care au domiciliul sau reședința în mod legal pe teritoriul unui stat membru, dacă aceștia își exercită dreptul la libera circulație în interiorul UE și se află în una dintre situațiile următoare:

 • Sunt salariaţi sau lucrători independenţi cu reşedinţa într-un stat membru al UE ;
 • Sunt persoane aflate în şomaj, ca urmare a unei activităţi salariale sau independente desfăşurate într-un stat membru;
 • Sunt  titulari de pensie și au copii în întreţinere.

Care sunt tipurile de beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei care intră sub incidența Regulamentului nr. 883/2004, la care au dreptul în România lucrătorii migranți?

 • Alocaţia de stat pentru copii, conform Legii nr. 61/1993, republicată, cu modificările şi completările ulterioare în cuantum de 84 lei lunar sau 200 lei lunar (până la vârsta de 18 ani – în cazul copilului cu handicap).
 • Indemnizaţia pentru creşterea copilului sau stimulentul lunar,conform OUG nr. 111/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Indemnizaţiile speciale pentru creşterea copilului cu handicap,conform art.12 din Legea nr. 448/2006 republicată.

Care este primul pas pe care trebuie să-l fac pentru a avea dreptul la beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei?

Este indicată începerea procedurii din statul membru UE  în care vă desfăşuraţi activitatea ca lucrător migrant, adresându-vă instituţiei competente din acest stat. Trebuie să stiţi că va fi necesar să oferiţi informaţii complete şi corecte pentru formularul european pe care instituţia îl va iniţia în vederea stabilirii dreptului la beneficii pentru copil.

Ce trebuie să ştiu despre beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei acordate în Uniunea Europeană?

Beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei sunt prevăzute în legislaţia tuturor statelor membre, însă criteriile de acordare şi valoarea lor variază considerabil de la o ţară la alta.

Care sunt principiile fundamentale ale Regulamentului (CE) 883/2004 şi ale Regulamentului de aplicare 987/2009 pe baza cărora este analizat dreptul la beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei al lucrătorilor migranţi?

 • Egalitatea de şanse/tratament – acordarea acelorași drepturi și obligații de securitate socială lucratorii migranti, în aceleași condiții ca și pentru proprii cetățeni; acest principiu a fost întărit prin introducerea art. 5 din Reg. 883/2004 – Asimilarea prestaţiilor, veniturilor, faptelor sau evenimentelor.
 • Totalizarea perioadelor de asigurare – intervine în vederea reconstituirii carierei comunitare a lucratorului migrant; în acest scop, instituţia competentă trebuie să ia în considerare perioadele de asigurare, de angajare sau de domiciliu realizate în alt stat, ca şi când acestea ar fi perioade realizate în condiţiile propriei legislaţii.
 • Unicitatea legislaţiei aplicabile – determinarea legislaţiei aplicabile constă în rezolvarea conflictului de legi prin determinarea legislaţiei statului competent, astfel încât lucrătorii migranţi, în exercitarea activităţii profesionale, să fie supuși prevederilor legislației unui singur stat.

Concediul de acomodare

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI referitoare la acordarea indemnizației lunare aferente concediului de acomodare acordat potrivit prevederilor Legii nr.273/2004

Intrebari si raspunsuri
referitoare la acordarea indemnizației lunare aferente concediului de acomodare acordat potrivit prevederilor Legii nr.273/2004