Despre beneficii sociale

[su_accordion]
[su_spoiler title=”Prezentare”]

Prezentare

CE SUNT BENEFICIILE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ?

Beneficiile de asistenţă socială, componentă a sistemului naţional de protecţie socială, sunt măsuri de redistribuţie financiară destinate persoanelor sau familiilor care întrunesc condiţiile de eligibilitate prevăzute de lege, iar serviciile sociale reprezintă ansamblul complex de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunităţilor, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate ori dependenţă, pentru creşterea calităţii vieţii şi promovarea coeziunii sociale.


Principalele tipuri de beneficii de asistenţă socială acordate ţintit anumitor categorii de beneficiari sunt următoarele:

 1. Sprijin acordat familiilor cu venituri reduse
 • Ajutorul social;
 • Ajutorul  încălzire;
 • Alocaţia pentru susţinerea familiei;
 1. Politici familiale
 • Alocaţia de stat pentru copii;
 • Alocaţia de plasament;
 • Indemnizaţia pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie;
 1. Sprijin acordat persoanelor cu handicap
 • Drepturi acordate persoanelor cu handicap în conformitate cu Legea nr. 448/2006;
 • Bugetele personale complementare acordate lunar persoanelor cu handicap;
 • Indemnizaţia lunară de hrană HIV/SIDA;
 • Indemnizaţia lunară acordată persoanelor cu handicap grav şi accentuat;
 • Indemnizaţia lunară de însoţitor pentru persoanele cu handicap vizual;
 • Alocaţia lunară de hrană pentru copiii cu handicap de tip HIV/SIDA;

Principalele criterii pe baza cărora se acordă beneficiile de asistenţă socială sunt:

 • evaluarea contextului familial;
 • veniturile solicitantului sau ale familiei acestuia;
 • condiţiile de locuire;
 • starea de sănătate şi gradul de dependenţă.

Statul acordă beneficiile de asistenţă socială prin autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, în conformitate cu  prevederile legislaţiei în vigoare.

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială derulează prin Agenţiile Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială următoarele beneficii:

 • Alocaţie de stat,  conform OUG nr. 148/2005; Legea nr. 61/1993
 • Alocaţie plasament, conform Legii nr. 272/2004
 • Alocaţie susţinerea familiei, conform OUG nr. 111/2010
 • Indemnizaţie creştere copil OUG nr. 148/2005
 • Indemnizaţie creştere copil OUG nr. 111/2010
 • Stimulent creştere copil OUG nr. 148/2005
 • Stimulent de inserţie OUG nr. 111/2010
 • Indemnizaţii şi ajutoare OUG nr. 111/2010, art. 31,32
 • Ajutoare sociale (VMG), conform Legii nr. 416/2001 cu modificările şi completările ulterioare
 • Ajutoare financiare, conform OUG nr. 118/1999, aprobată prin Legea nr. 366/2001
 • Ajutoare refugiaţi, conform OUG nr. 16/2013
 • Indemnizaţie lunară hrană HIV/SIDA, conform Legii nr. 584/2002; HG. nr. 1177/2003
 • Ajutoare de urgenţă
 • Ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie termică şi gaze naturale, conform OUG nr. 70/2011 cu modificările şi completările ulterioare
 • Finanţare instituţii, conform OUG nr.118/1999 aprobată prin Legea nr.366/2001; OUG nr. 70/2002
 • Subvenţii pentru asociaţii şi fundaţii, conform Legii nr. 34/1998; HG nr. 1153/2001
 • CASS  aferent   indemnizaţie OUG nr. 148/2005;OUG nr. 111/2010; OUG nr. 111/2010 lit. b.
 • CASS  aferent venitului  minim garantat

Aceste tipuri de beneficii de asistenţă socială  se plătesc prin următoarele modalităţi:

 • Mandat poştal la domiciul beneficiarului;
 • Cont bancar deschis la una  din unităţile bancare care au incheiate  convenţii cu Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, pe a cărei rază teritorială domiciliază/are reşedinţa titularul beneficiului
 • Ştat de plată pentru persoanele care nu au domiciliu sau reşedinţă ( persoane fără locuinţă).

Atenţie!

Sistemul naţional de beneficii de asistenţă socială include şi alte forme de sprijin, însă aici puteţi găsi doar beneficiile de asistenţă socială aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială. Lista beneficiilor poate suferi modificări în urma schimbării cadrului legislativ.

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Cum se obțin beneficiile de asistență socială”]

Cum se obțin beneficiile de asistență socială

Modalitate de obținere beneficii de asistență socială

Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere precum și actele necesare pentru acordarea următoarelor beneficii sociale : alocaţia de stat pentru copii, indemnizaţia pentru creşterea copilului – stimulentul lunar de inserție, venitul minim garantat (VMG), alocaţia pentru susţinerea familiei, ajutorul pentru încălzirea locuinţei se depun la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială se află locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă.

Guvernul, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, poate acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi pentru alte situaţii deosebite datorate stării de sănătate ori altor cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială, precum şi în alte situaţii stabilite prin hotărâre a Guvernului, care va cuprinde şi procedura şi/sau condiţiile de acordare.

Cererea pentru acordarea ajutorului de urgență se depune la primărie/agenţia județeană pentru plăţi şi inspecţie socială, din raza administrativ teritorială.

Alocaţia de stat pentru copii, acordată în baza Legii nr. 61/1993

Acte necesare dosar (în copie):

– cerere completată şi semnată de reprezentantul legal al copilului;

– originalul şi copia certificatului de naştere al copilului;

– actul de identitate al reprezentantului legal;

– documentele din care să rezulte situaţia juridică a copilului faţă de reprezentantul legal şi orice alte documente justificative, după caz;

– dacă solicitantul optează pentru primirea alocației de stat în cont personal se solicită extras de cont, contul IBAN de la bancă.

Indemnizaţia pentru creşterea copilului – stimulentul lunar de inserție, acordată în baza OUG nr.111/2010

Acte necesare dosar (în copie):

– cerere tip

– actele de identitate ale solicitanţiilor;

– certificat de naştere copil;

– după caz, certificatul de căsătorie sau livretul de familie;

– certificatul de încadrare într-un grad de handicap copil, dacă e cazul;

– cererea aprobată de conducerea unităţii în vederea intrării în concediu pentru creşterea copilului;

– dovada eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile realizate;

– dispoziţia de suspendare a contractului individual de muncă pentru perioada de 1 an, 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap;

– în situaţia persoanelor care realizează concomitent venituri supuse impozitului din mai multe surse, concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului se acordă pe baza documentelor doveditoare privind suspendarea a cel puţin uneia dintre activităţi;

– fişa fiscală aparţinând solicitantului (dacă e cazul);

– dacă solicitantul optează pentru primirea indemnizaţiei sau stimulentului în cont personal se solicită extras de cont, contul IBAN de la bancă.

Dacă o persoană se află în plată cu indemnizaţie pentru creştere copil şi a născut un alt copil, pentru prelungirea concediului se întocmeşte dosar nou.

Dacă persoana aflată în concediul pentru creşterea copilului optează pentru plata stimulentului se întocmeşte dosar nou şi se depune cerere în vederea acordării stimulentului.

Începând cu data de 1 martie 2012 cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept.

Prin urmare, indiferent de situație, părintele care se află în concediu pentru creșterea copilului sau în stimulent de inserție, cu excepția cazurilor pentru care aplicabilitatea art. 11 din OUG nr.111/2010 nu este obligatorie, va pierde o lună de drept, indiferent dacă acesta este de indemnizație sau stimulent, dacă celălalt părinte nu accesează propriul drept la concediu.

Noua reglementare se aplică pentru copiii nascuți după 1 martie 2012 aceasta fiind impusă în virtutea principiului că responsabilitatea îngrijirii copilului revine ambilor părinți.

Ajutorul social, acordat în baza Legii nr. 416/2001

Ajutorul social se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii de către membrii acesteia.

Acte necesare dosar (în copie):

– cerere şi declaraţia pe propria răspundere;

– actele de identitate ale solicitanţiilor;

– certificatele de naştere ale copiilor;

– certificatul de căsătorie sau livretul de familie;

– hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;

– actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;

– acte din care să rezulte ca un membru al familiei frecventează o formă de învăţământ ;

– acte din care să reiasă încadrarea în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere ;

– adeverinţă care să ateste că sunt înregistrați în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru încadrare în muncă şi că nu au refuzat un loc de muncă sau participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de aceste agenţii.

-venituri nete realizate (luna anterioară depunerii cererii) şi actele doveditoare sunt cele menţionate în formularul de cerere (adeverinţe privind salariul net, cupoane de pensie, ajutor de şomaj, cupon alocaţie de stat etc);

În cazul uniunii consensuale (concubinaj), considerată familie beneficiară vor fi prezentate si documente referitoare la componenţa familiei şi venituri pentru partenerul solicitantului.

Alocaţia pentru susţinerea familiei, acordată în baza Legii nr. 277/2010

Alocaţia se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia şi, după caz, privind frecventarea cursurilor şcolare de către copiii aflaţi în întreţinere.

Acte necesare dosar (în copie):

– cerere şi declaraţia pe propria răspundere;

– actele de identitate ale solicitanţiilor;

– certificatele de naştere ale copiilor , cărţile de identitate ale acestora (după caz);

– certificatul de căsătorie sau livretul de familie;

– hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;

– actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;

– acte din care să rezulte ca un membru al familiei frecventează o formă de învăţământ (adeverinţa de elev pentru toţi copiii de vârstă şcolară din familie; fac excepţie copiii de vârstă şcolară cu handicap grav sau accentuat pentru care se aduce dovadă eliberată de autorităţile competente care să ateste faptul că respectivul copil nu poate fi înscris în nici o formă de învăţământ, prevăzută de lege);

– acte din care să reiasă încadrarea în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere ;

– venituri nete realizate (luna anterioară depunerii cererii) şi actele doveditoare sunt cele menţionate în formularul de cerere (adeverinţe privind salariul net, cupoane de pensie, ajutor de şomaj, cupon alocaţie de stat etc);

În cazul uniunii consensuale (concubinaj), considerată familie beneficiară vor fi prezentate si documente referitoare la componenţa familiei şi venituri pentru partenerul solicitantului.

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei, acordat în baza OUG nr. 70/2011

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia.

În vederea stabilirii dreptului, primarii solicită acte doveditoare care atestă componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, precum şi acte doveditoare privind locuinţa sau bunurile deţinute de aceştia, inclusiv în alte unităţi administrativ-teritoriale.

Ajutoarele pentru încălzirea locuinței se acordă în funcţie de veniturile nete medii lunare pe membru de familie, respectiv ale persoanei singure, în limitele, procentele şi cuantumurile stabilite în ordonanţa de urgenţă.

La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie şi, după caz, al persoanei singure se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară lunii în care se solicită dreptul. În situaţia în care veniturile realizate de membrii familiei sau de persoana singură sunt anuale sau periodice, pentru stabilirea venitului net lunar se calculează media lunară a acestora în raport cu perioada pentru care au fost acordate.

În cererea şi declaraţia pe propria răspundere solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinței are obligaţia de a menţiona bunurile aflate în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deţinere, cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei. Persoanele care solicită ajutorul pentru energie termică au obligaţia de a completa numărul de camere ale locuinţei.

– cererile şi declaraţiile pe propria răspundere se depun la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială se află locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă;

– cerere şi declaraţia pe propria răspundere;

– venituri nete realizate (luna anterioară depunerii cererii) şi actele doveditoare sunt cele menţionate în formularul de cerere (adeverinţe privind salariul net, cupoane de pensie, ajutor de şomaj, cupon alocaţie de stat etc).

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Indemnizatie pentru cresterea copilului si stimulentul de insertie”]

ICC și Stim

NOU ATENTIE! 

Potrivit OUG nr. 55/2017 pentru modificarea si completarea OUG nr.
111/2010 privind concediul si indemnizatia pentru cresterea copiilor s-a stabilit un plafon maxim al cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copiilor la nivelul de 8500 lei incepand cu drepturile aferente lunii septembrie 2017

OUG-55-2017

Ghid privind acordarea concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului (CICC) – Sinteza-

INDEMNIZAȚIA PENTRU CREȘTEREA COPILULUI ȘI ALTE FORME DE SPRIJIN DESTINATE CREȘTERII COPILULUI -Detalii-

Întrebări și răspunsuri

Transmiterea cererii şi a actelor doveditoare pentru prelungirea/reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei

Modalități de transmitere, începând cu 01 iulie 2016, cerere şi acte doveditoare pentru prelungirea/reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei

Modalități de transmitere, începând cu 01 iulie 2016, cerere şi acte doveditoare pentru prelungirea/reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei

Transmitere cerere şi acte doveditoare pentru prelungirea/ reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei

– prin e-mail, în format scanat:

sau

-prin poştă cu specificaţia pe plic ”prelungire/reluare drepturi ICC”:

sau

direct la sediul/ ghişeul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială/ Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti.

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

Luni şi Miercuri: 8.30-16.00

Marţi, Joi şi Vineri: 8.30-13.00


ATENTIE!

-Instrucţiuni –

Cine, Când şi Unde să depună Cerere?

Optiunea_1

Optiunea_2

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=” Asociații și fundații”]

precizări referitoare la solicitarea subvenției de către asociații și fundații, în baza Legii nr. 34/1998

[/su_spoiler]