LEGISLAȚIE

ORGANIZARE AJPIS

ORGANIZARE ANPIS

privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
 privind aprobarea Statutului propriu de organizare şi funcționare al Agenţiei Nationale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, cu modificarile si completarile ulterioare
 pentru modificarea unor acte normative

LEGISLAȚIE PRIVIND SISTEMUL NAȚIONAL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

LEGISLAȚIE PRIVIND SISTEMUL NAȚIONAL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Legea asistenţei sociale
privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

LEGISLAȚIE PRIVIND INSPECȚIA SOCIALĂ

LEGISLAȚIE PRIVIND INSPECȚIA SOCIALĂ

 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
  privind elementele care compun echipamentul specific şi condiţiile de utilizare a acestuia de către inspectorii sociali în misiuni de inspecţie/activităţi de investigare socială
 privind condiţiile de acordare a sprijinului financiar pentru asistenţă juridică necesară apărării inspectorului social
LEGISLAȚIA BENEFICIILOR DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială, precum şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016

1. Sprijin acordat familiilor cu venituri reduse

1. Sprijin acordat familiilor cu venituri reduse

privind venitul minim de incluziune
Ajutorul Social
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, şi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011
privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată

Ajutorul de incălzire
 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare
Alocaţia pentru susţinere familiei
 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare
 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei
 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, şi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011
2. Politici falimiale

2. Politici familiale

Alocaţia de stat pentru copii

 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată

 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a alocaţiei de stat pentru copii

Alocaţia lunara de plasament

 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare

 privind protecţia copilului aflat în dificultate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Indemnizaţia pentru creşterea copilului

 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011

 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, şi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011

 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.

Acordarea concediului şi indemnizaţiei de acomodare

 referitoare la acordarea indemnizației lunare aferente concediului de acomodare acordat potrivit prevederilor Legii nr.273/2004 privind procedura adopției, republicată

  *** Republicată privind procedura adopţiei

 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne, precum şi metodologia de autorizare a acestora şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.441/2004 cu privire la autorizarea organizaţiilor private străine de a desfăşura activităţi în domeniul adopţiei internaţionale

3. Sprijin acordat persoanelor cu handicap

3. Sprijin acordat persoanelor cu handicap

 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare

Drepturi acordate persoanelor cu handicap:

Drepturile de la art. 58 alin. (3) si alin. (4 )din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Indemnizaţia lunară de hrană HIV/SIDA:

  privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, cu modificările şi completările ulterioare
 pentru aprobarea Metodologiei de acordare a indemnizaţiei lunare de hrană cuvenite adulţilor şi copiilor infectaţi cu HIV sau bolnavi de SIDA şi de control al utilizării de către cei în drept a acesteia
 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA

Drepturi pentru familia sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav, accentuat ori mediu pe perioada în care îl are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere:

 Drepturile de la art. 58 alin. (4 ) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.

4. Alte tipuri de beneficii sociale

 4. Alte tipuri de beneficii de asistență socială

Ajutorul de urgenţă (pentru familiile sau persoanele care se află în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi altor situaţii deosebite stabilite prin lege)
Ajutorul în caz de deces (primarul poate dispune ca o parte din cheltuielile cu înmormântarea persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social să fie asigurate din fondurile alocate pentru plata ajutorului social)

  privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
Ajutorul bănesc pentru achiziţionarea de centrale termice individuale şi de arzătoare automatizate:
  privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei, în vederea creşterii eficienţei consumului, siguranţei şi calităţii vieţii, cu modificările ulterioare
Ajutorul rambursabil pentru refugiaţi:
 privind azilul în România, cu modificarile si completarile ulterioare
  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare
Soluţionarea cererilor privind stabilirea calităţii de persoană persecutată în înţelesul prevederilor Decretului – Lege nr. 118/1990, republicat (plata acestor drepturi se realizează prin intermediul caselor judeţene de pensii sau, după caz, a municipiului Bucureşti):
 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat

 

5. Alte activități ale Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială

5. Alte activități ale Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție SocialăAsigură aplicarea prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare:


privind ucenicia la locul de muncă, republicată


6. Alte acte normative pe care le aplică Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială

6. Alte acte normative pe care le aplică Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială

 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare
 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare
 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată
 cu modificările şi completările ulterioare
 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare
 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare

7.Acte normative privind finanțarea unor cheltuieli de investiții și reparații capitale

7. Acte normative privind finanțarea unor cheltuieli de investiții și reparații capitale

 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale.
 privind aprobarea metodologiei de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, precum şi de decontare a finanţării